Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλαίσιο: Στις 30/4 η έναρξη καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου

Από τις 27/4 οι μετοχές της Πλαίσιο θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με την τελική ονομαστική αξία των 0,33 ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου.

Πλαίσιο: Στις 30/4 η έναρξη καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου
Η Πλαίσιο υπενθυμίζει ότι η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 2α Απριλίου 2015, αποφάσισε μεταξύ άλλων:

α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των 11.040.000,00 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά το ποσό των 0,50 Ευρώ, ήτοι από 0,33 Ευρώ σε 0,83 Ευρώ και

β) την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των 11.040.000,00 Ευρώ, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 0,50 Ευρώ, ήτοι από 0,83 Ευρώ σε 0,33 Ευρώ και με την επιστροφή-καταβολή του αντίστοιχου ποσού προς τους μετόχους της Εταιρείας.

Μετά την ως άνω αύξηση και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αντίστοιχη αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 7.286.400,00 Ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 22.080.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,33 Ευρώ εκάστης.

Την 22-04-2015 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) η με αριθμό πρωτοκόλλου 43495/22-04-2015 απόφαση του Τμήματος Εισηγμένων Α.Ε. & Αθλητικών Α.Ε. , της Δ/σης Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή , του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών της Ε.Χ.Α.Ε. ενημερώθηκε κατά την συνεδρίασή της 23-04-2015 για την ισόποση αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αντίστοιχη αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας και την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,50 Ευρώ ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 27-04-2015 οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με την τελική ονομαστική αξία των 0,33 Ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,50 Ευρώ ανά μετοχή. Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ' αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 28-04-2015 (ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων – record date) για την εν λόγω εισηγμένη Εταιρεία.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου (0,50 Ευρώ ανά μετοχή) ορίζεται η 30-04-2015.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v