Καθημερινή: Στις 9 Ιουνίου η ΓΣ για διαγραφή των μετοχών από το ΧΑ

Τη διαγραφή των μετοχών από το ΧΑ και τη μη διανομή μερίσματος, καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Καθημερινής στις 9 Ιουνίου.

Καθημερινή: Στις 9 Ιουνίου η ΓΣ για διαγραφή των μετοχών από το ΧΑ

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Καθημερινή στις 9 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 η στην αίθουσα συνελεύσεων στα γραφεία της Εταιρίας στο ∆ήμο Πειραιά, επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου και ∆ημητρίου Φαληρέως αρ. 2 (Νέο Φάληρο), 5 όροφος.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (μητρικής και ενοποιημένων) της διαχειριστικής χρήσης 01/01/2014-31/12/2014 έπειτα από ακρόαση της σχετικής Εκθέσεως ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης, η οποία συμπεριλαμβάνει και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, και της Εκθέσεως Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2. Απαλλαγή των μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα, τις Οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης εταιρικής χρήσης (01/01/2014-31/12/2014) και έγκριση διαχειριστικών πράξεων και πράξεων εκπροσώπησης του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και των υποκαταστάτων αυτού.

3. Λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της χρήσης 01/01/2014-31/12/2014.

4. ∆ιαγραφή των μετοχών της Εταιρίας από το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατ' αρ. 17, παρ. 5 του ν. 3371/2005, όπως ισχύει

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο, "Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή μετοχών από το χρηματιστήριο μετά από αίτηση της εκδότριας εταιρίας, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εκδότριας εταιρίας που λαμβάνεται με πλειοψηφία 95% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην εκδότρια εταιρία ανά κατηγορία μετοχών για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση διαγραφής. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί με απόφαση της να θέτει ειδικούς όρους στην εκδότρια ή και σε μετόχους της για λόγους προστασίας των μετόχων της εκδότριας".

5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την εταιρική χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.

6. Έγκριση των πάσης φύσεως καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 24 κ.ν. 2190/1920 για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρία υπηρεσίες τους για τη χρήση 01/01/2014-31/12/2014 και προέγκριση
αυτών για τη χρήση 01/01/2015-31/12/2015.

7. Παροχή εγκρίσεως-άδειας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας, να συμμετέχουν στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο άλλων εταιριών ή στη ∆ιεύθυνση εταιριών του ομίλου «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς προς τους σκοπούς της Εταιρίας.

8. Παροχή εγκρίσεως-αδείας στο ∆Σ της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Ν.2190/1920, για τη χορήγηση εγγυήσεων της Εταιρίας υπέρ εταιριών με τις οποίες είναι ολικά ενοποιημένη.

9. ∆ιάφορες Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που κατά την Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 9ης Ιουνίου 2015, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους την 23η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v