Καρέλια: Γ.Σ. στις 18 Ιουνίου για διανομή μερίσματος

Τη διανομή μερίσματος καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της Καρέλια που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2015.

Καρέλια: Γ.Σ. στις 18 Ιουνίου για διανομή μερίσματος
Η εταιρία Καρέλια συγκαλεί τακτική γενική συνέλευση την Πέμπτη 18 Ιουνίου και ώρα 10.00, εις το εις την Καλαμάτα και επί των οδών Ναυαρίνου και Ρήγα Φεραίου κτίριο του ξενοδοχείου «ΦΑΡΑΙ ΠΑΛΛΑΣ», προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε 31.12.2014, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετά της Ετήσιας Έκθεσης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2014.

3. Έγκριση καταβληθέντων μισθών / αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2014 και προέγκριση μισθών / αποζημιώσεων των ως άνω προσώπων για τη χρήση 2015.

4. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για τους ελέγχους των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2015 - 31/12/2015 και καθορισμός της αμοιβής του.

5. Έγκριση διάθεσης κερδών εταιρικής χρήσης 1/1/2014 - 31/12/2014 και διανομής μερίσματος.

Σε περίπτωση που κατά τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης της 18ης Ιουνίου 2015, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, το διοικητικό συμβούλιο καλεί τους μετόχους την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2015 και ώρα 10.00 πρωινή, στον ίδιο χώρο, σε επαναληπτική γενική συνέλευση, χωρίς την δημοσίευση νέας πρόσκλησης, η οποία βρίσκεται σε απαρτία οσοδήποτε τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και αν παρίσταται ή εκπροσωπείται.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v