Μύλοι Κεπενού: Στις 26/6 η αποκοπή μερίσματος €0,03

Η καταβολή του μερίσματος 0,03 ευρώ ανά μετοχή θα πραγματοποιηθεί στις 03 Ιουλίου 2015 από την πληρώτρια τράπεζα Alpha Bank.

Μύλοι Κεπενού: Στις 26/6 η αποκοπή μερίσματος €0,03

Η εταιρία Μύλοι Κεπενού ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της 05ης Ιουνίου 2015, το μικτό μέρισμα για τη χρήση 2014 ανέρχεται σε 0,03 ευρώ ανά μετοχή και το καθαρό μέρισμα σε 0,027 ευρώ ανά μετοχή.

Το μικτό μέρισμα ανέρχεται στο ποσό των 201.000,00 ευρώ από κέρδη χρήσης 2014, το οποίο ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% (με την επιφύλαξη των διατάξεων των συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας). Συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 180.900 ευρώ ή 0,027 ευρώ ανά μετοχή.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος, ορίσθηκε η 26/06/2015. Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2014, είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της εταιρίας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την 29η/06/2015 (Record Date).

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 03 Ιουλίου 2015 από την πληρώτρια τράπεζα Alpha Bank, ως ακολούθως:

1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ. και σύμφωνα με την διαδικασία διανομής, όπως ορίζεται στην ενότητα 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).

2. Μέσω του δικτύου καταστημάτων της τράπεζας Alpha Bank για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει την εξαίρεση του χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή των οποίων οι μετοχές φυλάσσονται στον Ειδικό λογαριασμό του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων Α.Ε. (ΕΛΚΑΤ).

3. Για όσους εκ των Μετόχων δεν καταστεί δυνατή για διάφορους λόγους η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος μέσω του δικτύου καταστημάτων της τράπεζας Alpha Bank, από τις 03/07/2015.

Η είσπραξη του μερίσματος για τις περιπτώσεις 2 και 3, είναι δυνατή μέχρι 31 Ιουλίου 2016 και πραγματοποιείται με την κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή – Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Α.Δ.Τ., είτε αυτοπροσώπως είτε από νόμιμο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους.

Μετά την παραπάνω ημερομηνία (31 Ιουλίου 2016) η καταβολή του μερίσματος θα γίνεται από τα γραφεία της εταιρίας στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v