Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στις 23 Ιουνίου η ΓΣ της Alpha Αστικά Ακίνητα

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι η εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη διαχειριστική Χρήση 2015 και έγκριση της αμοιβής τους.

Στις 23 Ιουνίου η ΓΣ της Alpha Αστικά Ακίνητα
Στις 23 Ιουνίου 2015 θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση της Alpha Αστικά Ακίνητα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

-Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2014, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, ως και της διανομής κερδών.

-Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα, και αντιστοίχως και για τον έλεγχο, της διαχειριστικής Χρήσεως 2014.

-Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη διαχειριστική Χρήση 2015 και έγκριση της αμοιβής τους.

-Έγκριση της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

-Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μετέχοντα της Διευθύνσεως της Εταιρίας μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v