Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Παΐρης

Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της εισηγμένης εξελέγη ο Ιωάννης Παΐρης. Αντιπρόεδρος και μη εκτελεστικό μέλος ο Χρήστος Καμπόλης. Τα μέλη της επιτροπής ελέγχου.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Παΐρης

Η ΠΑΪΡΗΣ ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό την σύνθεση του Διοικητικού Συμβούλιου, μετά την εκλογή νέου μέλους από την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την 14η Ιουλίου 2015.

Το Διοικητικό συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα την 15η Ιουλίου 2015, με την εξής σύνθεση:

Ιωάννης Εμμανουήλ Παΐρης, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος – εκτελεστικό μέλος
Χρήστος Φώτιου Καμπόλης, Αντιπρόεδρος – μη εκτελεστικό μέλος
Παναγιώτα Χρήστου Μπαλτά-Παΐρη – μη εκτελεστικό μέλος
Δωρίς Δημητρίου Παΐρη – εκτελεστικό μέλος
Εμμανουήλ Αναστασίου Παΐρης – μη εκτελεστικό μέλος
Θεοδόσιος Νικολάου Αποστολίδης - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Γεώργιος Γρηγορίου Γιαμάλογλου - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Παναγιώτης Δημητρίου Ζωγράφος - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν, ο καθένας με την υπογραφή του και την εταιρική σφραγίδα, οι κ.κ Ιωάννης Εμμανουήλ Παΐρης και Δωρίς Δημητρίου Παΐρη.

Η Επιτροπή Ελέγχου του Ν. 3693/2008 αποτελείται από τους κ.κ. Παναγιώτη Δημητρίου Ζωγράφο (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), Γεώργιο Γρηγορίου Γιαμάλογλου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) και Θεοδόσιο Νικολάου Αποστολίδη (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) ως πρόεδρο αυτής.

Τέλος η Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελείται από τους κ.κ Γεώργιο Γρηγορίου Γιαμάλογλου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) και τον κ. Εμμανουήλ Αναστασίου Παΐρη (μη εκτελεστικό μέλος), αναφέρεται στην ανακοίνωση.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v