Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εριουργία 3Α: Τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά 505 χιλ. ενέκρινε η ΓΣ

Η μείωση του ΜΚ της εταιρίας θα πραγματοποιηθεί μέσω της μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 50 λεπτά ανά μετοχή.

Εριουργία 3Α: Τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά 505 χιλ. ενέκρινε η ΓΣ

Στη Νέα Ιωνία την 24 Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Αλ. Παναγούλη 64, συνήλθε η Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, κατόχων προνομιούχων μετοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23 του καταστατικού και το Νόμο, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, της 3.6.2014. Στη συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 86.796 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 35,42% επί του συνόλου των προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών.

Η Γενική Συνέλευση:

1. Ενέκρινε, ομόφωνα και παμψηφεί, τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης 2014.

2. Απάλλαξε, ομόφωνα και παμψηφεί, τα μέλη του Δ.Σ. και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 2014.

3. Όρισε, ομόφωνα και παμψηφεί, ελεγκτή για τη χρήση 2015 τον κ Θεόδωρο Ζερβό του Γεωργίου ΑΜΣΟΕΛ 17591 της α.ε. Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών TMS, και αναπληρωματικό αυτού τον κ. Εμμανουήλ Πετράκη του Μιχαήλ ΑΜΣΟΕΛ 18731. Επίσης απεφασίσθη όπως η αμοιβή τους δεν ανέλθει πλέον του ποσού των € 10.000 για τη διενέργεια του τακτικού και του φορολογικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας.

4. Ομόφωνα και παμψηφεί όρισε το ποσό των 70.000 ευρώ ως συνολικό ανώτατο ύψος για όλα τα εργαζόμενα μέλη του Δ.Σ. 5. Ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά πεντακόσιες πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (505.500,00 ευρώ) με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των 1.011.000 μετοχών της εταιρείας κατά πενήντα λεπτά (0,50) του ευρώ ανά μετοχή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v