Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αxon: Στα 119 εκατ. μειώθηκε ο τζίρος στο εννεάμηνο

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (προ της επίδρασης rebate & clawback) σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθαν σε ποσό € 20.026 χιλ. παρουσιάζοντας μείωση έναντι της συγκριτικής περιόδου κατά την οποία είχαν ανέλθει σε € 41.645 χιλ.

Αxon: Στα 119 εκατ. μειώθηκε ο τζίρος στο εννεάμηνο

Τα βασικότερα ενοποιημένα και εταιρικά οικονομικά μεγέθη της περιόδου που έληξε την 30/9/2015 της ΑΧΟΝ έχουν ως ακολούθως:

1. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών (προ της επίδρασης rebate & clawback) διαμορφώθηκε στα € 119.867 χιλ. έναντι € 151.111 χιλ. κατά την συγκριτική περίοδο.

Συγκεκριμένα:

(α) Οι συνολικές πωλήσεις του κλάδου υγείας παρουσίασαν μείωση κατά (18,8) % ήτοι κατά ποσό € (15.460). Βασικότερος παράγοντας που οδήγησε στην μείωση του κύκλου εργασιών είναι οι υπηρεσίες ιατρικού τουρισμού που είχαν παρασχεθεί κατά το πρώτο εννεάμηνο της χρήσης 2014, ενισχύοντας σημαντικά τον κύκλο εργασιών της συγκρίσιμης περιόδου.

(β) Οι συνολικές πωλήσεις του κλάδου χρηματοοικονομικών συναλλαγών παρουσίασαν κάμψη της τάξης του (39,4)%, ήτοι κατά € (200), λόγω της συνεχιζόμενης διατήρησης σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα του όγκου των χρηματιστηριακών συναλλαγών καθώς και των τιμών των μετοχικών αξιών, των χρηματιστηριακών δεικτών της αγοράς αξιών και του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

(γ) Οι συνολικές πωλήσεις του κλάδου πληροφορικής, τεχνολογίας και ειδικών εφαρμογών, παρουσίασαν κάμψη πωλήσεων της τάξης του (73,8) %, ήτοι κατά € (3.707), γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην περιορισμένη υλοποίηση, σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, του ανεκτέλεστου μέρους των υπό εκτέλεση έργων.

2. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (προ της επίδρασης rebate & clawback) σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθαν σε ποσό € 20.026 χιλ. παρουσιάζοντας μείωση έναντι της συγκριτικής περιόδου κατά την οποία είχαν ανέλθει σε € 41.645 χιλ..

Η μείωση των ενοποιημένων κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων αποδίδεται κυρίως στην μείωση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v