Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ζημίες κατέγραψε το 2015 η Βογιατζόγλου

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της Βογιατζόγλου εμφάνισαν ζημίες ύψους 18 χιλ. ευρώ (έναντι κερδών ύψους 134 χιλ. ευρώ το 2014).

Ζημίες κατέγραψε το 2015 η Βογιατζόγλου

Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου Βογιατζόγλου Systems για τη χρήση 2015 διαμορφώθηκε στα 15.886 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 16,05% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2014 (18.924 χιλ. ευρώ), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Τα Μικτά Κέρδη έφτασαν τις 5.671 χιλ. ευρώ, μειωμένα κατά 10,72% έναντι της προηγούμενης χρήσης 2014 (6.352 χιλ. ευρώ). Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) έκλεισαν στις 603 χιλ. ευρώ (433 χιλ. ευρώ το 2014).

Τα Αποτελέσματα προ φόρων εμφάνισαν κέρδη ύψους 194 χιλ. ευρώ (κέρδη ύψους 48 χιλ. ευρώ το 2014), ενώ τα Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εμφάνισαν ζημίες ύψους 18 χιλ. ευρώ (έναντι κερδών ύψους 134 χιλ. ευρώ το 2014).

Ο Κύκλος Εργασιών της Μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκε στα 12.481 χιλ. ευρώ έναντι 15.086 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήσης παρουσιάζοντας μείωση κατά 17,27%. Τα Μικτά Κέρδη έκλεισαν στις 4.555 χιλ. ευρώ μειωμένα κατά 12,05% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2014 (5.179 χιλ. ευρώ). Τα Αποτελέσματα Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) εμφάνισαν κέρδη ύψους 60 χιλ. ευρώ (κέρδη ύψους 292 χιλ. ευρώ το 2014). Τα Αποτελέσματα προ φόρων της μητρικής εμφάνισαν ζημίες ύψους 241 χιλ. ευρώ έναντι κερδών ύψους 93 χιλ. ευρώ το 2014, ενώ τα αποτελέσματα μετά την πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος της Μητρικής παρουσίασαν ζημίες ύψους 392 χιλ. ευρώ έναντι κερδών ύψους 217 χιλ. ευρώ τη χρήση του 2014.

Η ζημία μετά από φόρους ανά μετοχή για την εταιρεία διαμορφώνεται σε (0,0620) ευρώ.

Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου αντιπροσωπεύουν το 66,90% του Παθητικού του Ομίλου σε αντίθεση με το 2014 όπου αντιπροσώπευαν το 63,40%.

H συνεχιζόμενη ύφεση στη χώρα μας και η παρατεταμένη οικονομική κρίση αντικατοπτρίζονται και στα αποτελέσματα του Ομίλου μας, που δραστηριοποιείται στο λιανικό και το χονδρικό εμπόριο. H Διοίκηση του Ομίλου θα συνεχίσει να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα της επιχείρησης συμπιέζοντας περαιτέρω το λειτουργικό της κόστος και εξορθολογίζοντας όλες τις επιμέρους διαδικασίες που ακολουθεί, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η υγιής Καθαρή θέση του Ομίλου, η μικρή εξάρτηση από δανεικά βάρη σε συνδυασμό με την θετική ρευστότητα εξασφαλίζουν στον Όμιλο την απρόσκοπτη λειτουργία και κάλυψη όλων των λειτουργικών εξόδων που απαιτούνται για την επίτευξη των σκοπών της, αναφέρει η εταιρία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v