Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

AXON Συμμετοχών: Στόχος η ενίσχυση της ρευστότητας

Σε συζητήσεις με τις τράπεζες για την αναδιάρθρωση του δανεισμού του βρίσκεται ο όμιλος AXON Συμμετοχών, ενώ προωθεί σειρά ενεργειών για τη βελτίωση της ρευστότητάς του και συνέχιση της λειτουργίας του.

AXON Συμμετοχών: Στόχος η ενίσχυση της ρευστότητας

Σειρά ενεργειών με στόχο την αύξηση της ρευστότητάς του προωθεί ο όμιλος Axon Συμμετοχών, ενώ θα επιδιώξει παράλληλα την αναδιάρθρωση του δανεισμού του με στόχο την έξοδο των μετοχών του από την κατηγορία της επιτήρησης.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 05.04.2012, αποφασίσθηκε, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 3.1.2.4. του Κανονισμού του Χ.Α., η μεταφορά των μετοχών της εταιρίας στην Κατηγορία Επιτήρησης. Ειδικότερα, οι μετοχές της εταιρίας εντάχθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης με κριτήριο την ύπαρξη σημαντικών ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η ένταξη των μετοχών στη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύει από τη συνεδρίαση της 10.04.2012.

Η διοίκηση του ομίλου λαμβάνοντας υπόψη το εξαιρετικά δυσμενές οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, προσπαθεί μέσω συγκεκριμένων ενεργειών να επιτύχει βιώσιμη χρηματοοικονομική δομή λαμβάνοντας αποφάσεις που θα συμβάλουν στην επίτευξη θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών, θα διασφαλίζουν την ικανότητα αποπληρωμής των υποχρεώσεων του και θα οδηγήσουν στην ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης του τραπεζικού του δανεισμού.

Σημειώνεται ότι εντός της τρέχουσας χρήσεως, δανειακές υποχρεώσεις του ομίλου στην Τράπεζα Πειραιώς καταγγέλθηκαν.

Στο πλαίσιο αυτό, ο όμιλος προτίθεται να προβεί εντός της χρήσεως 2016 σε μια σειρά ενεργειών για την ενίσχυση της ρευστότητάς του, τα οποία περιλαμβάνουν:

1. Την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της εταιρίας. Συγκεκριμένα, η εταιρία έχει στην ιδιοκτησία της ακίνητη περιουσία 119 στρεμμάτων στην πόλη της Πάτρας με εύλογη αξία κατά την 31/12/2015 ποσού € 28.470. Η αξία αυτή καλύπτει μεγάλο μέρος του τραπεζικού της δανεισμού και η Διοίκηση επεξεργάζεται τις δυνατότητες άμεσης αξιοποίησής της προς κάλυψη των δανειακών της υποχρεώσεων.

2. Την επαναδιαπραγμάτευση των όρων σημαντικού μέρους των υφιστάμενων τραπεζικών υποχρεώσεων με σκοπό την παράταση του χρόνου αποπληρωμής αυτών. Οι σχετικές συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και με την ολοκλήρωσή τους αναμένεται η απαιτούμενη ενίσχυση της ρευστότητας του ομίλου και της εταιρίας ώστε να δύνανται να συνεχίσουν απρόσκοπτα την ομαλή άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. Μετά την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης των υφιστάμενων τραπεζικών υποχρεώσεων του ομίλου και της εταιρίας, ενδέχεται να μεταβληθεί το χρηματοοικονομικό κόστος καθώς και οι σχετικές εμπράγματες εξασφαλίσεις.

3. Τροποποίηση των πιστωτικών όρων με τους κύριους προμηθευτές του ομίλου, με σκοπό την σύγκλιση του χρόνου αποπληρωμής των εμπορικών του υποχρεώσεων και είσπραξης των εμπορικών του απαιτήσεων, λαμβάνοντας υπόψη το χρονοδιάγραμμα είσπραξης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

4. Τη διοικητική και οργανωτική αναδιάρθρωση του ομίλου, την κεντρική διαπραγμάτευση βασικών συμβάσεων και τον περιορισμό των λειτουργικών και διοικητικών δαπανών με σκοπό την περαιτέρω περιστολή του λειτουργικού κόστους και την ενίσχυση των οργανικών αποτελεσμάτων.

5. Την κατά περίπτωση αποεπένδυση σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις, στην περίπτωση που υπάρξουν συμφέρουσες επενδυτικές προτάσεις καθώς και την επανεξέταση διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του ομίλου με σκοπό την αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση.

6. Την υλοποίηση του ανεκτέλεστου έργου υπογεγραμμένων συμβάσεων, της θυγατρικής εταιρεία SONAK A.E.B.E., έως την 31/12/2015 ποσού € 20,91 εκ. μέσα στα επόμενα 2-3 έτη.

Σε ότι αφορά το 2015, η εταιρία αναφέρει ότι το οικονομικό κλίμα το προηγούμενο έτος χαρακτηρίστηκε από τις διαπραγματεύσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής στήριξης της Ελλάδας, καθώς και την επιβολή ελέγχων στην κίνηση των κεφαλαίων που ακολούθησαν την τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας που έλαβε χώρα τον Ιούλιο.

Τα βασικότερα ενοποιημένα και εταιρικά οικονομικά μεγέθη της χρήσεως που έληξε την 31/12/2015 έχουν ως ακολούθως:

1. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών (προ της επίδρασης rebate & claw back) διαμορφώθηκε στα € 163.149 χιλ. έναντι € 191.622 χιλ. κατά την συγκριτική χρήση. Συγκεκριμένα: (α) Οι συνολικές πωλήσεις του κλάδου υγείας παρουσίασαν μείωση κατά 13,4% ήτοι κατά ποσό € (24.804). Βασικότερος παράγοντας που οδήγησε στην μείωση του κύκλου εργασιών είναι οι υπηρεσίες ιατρικού τουρισμού που είχαν παρασχεθεί κατά το 2014, ενισχύοντας σημαντικά τον κύκλο εργασιών της συγκρίσιμης χρήσεως. (β) Οι συνολικές πωλήσεις του κλάδου χρηματοοικονομικών συναλλαγών παρουσίασαν κάμψη της τάξης του 55,8%, ήτοι κατά € (389), λόγω της συνεχιζόμενης διατήρησης σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα του όγκου των χρηματιστηριακών συναλλαγών καθώς και των τιμών των μετοχικών αξιών, των χρηματιστηριακών δεικτών της αγοράς αξιών και του Χρηματιστηρίου Αθηνών. (γ) Οι συνολικές πωλήσεις του κλάδου πληροφορικής, τεχνολογίας και ειδικών εφαρμογών, παρουσίασαν κάμψη πωλήσεων της τάξης του (62,6)%, ήτοι κατά € (3.280), γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην περιορισμένη υλοποίηση, σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, του ανεκτέλεστου μέρους των υπό εκτέλεση έργων.

2. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (προ της επίδρασης rebate & clawback) σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθαν σε ποσό € 15.904 χιλ. παρουσιάζοντας μείωση έναντι της συγκριτικής χρήσεως κατά την οποία είχαν ανέλθει σε € 44.032 χιλ.. Η μείωση των ενοποιημένων κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων αποδίδεται κυρίως στην μείωση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών, όπως αναφέρεται ανωτέρω, η οποία υποσκέλισε τη μείωση των λειτουργικών εξόδων που επιτεύχθηκε.

Σημειώνεται ότι παρότι οι φορείς των ιδιωτικών κλινικών και το σύνολο των μονάδων υγείας του Ομίλου για τις ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του rebate και claw back έχουν προσφυγή από τον Δεκέμβριο του 2013 στο ΣτΕ, στο πλαίσιο εφαρμογής της αρχής της συντηρητικότητας κατά την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, έχουν διενεργηθεί προβλέψεις, για τις χρήσεις 2013, 2014 και 2015, για την πιθανή επίδραση από την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων συνολικών ποσών € 127.088 για τον Όμιλο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v