Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΒΕ: Γ.Σ. στις 30/5 για επιστροφή κεφαλαίου

Την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,24 ευρώ ανά μετοχή και reverse split σε αναλογία 1 νέα για κάθε 4 παλιές μετοχές καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της ΕΛΒΕ που θα συγκληθείς τις 30 Μαΐου 2016.

ΕΛΒΕ: Γ.Σ. στις 30/5 για επιστροφή κεφαλαίου
Η εταιρία ΕΛΒΕ συγκαλεί τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της την Δευτέρα 30 Μαΐου 2016 και ώρα 09.00, στα γραφεία της στον Άγιο Ανδρέα Ν. Καβάλας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

• Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2015 έως 31/12/2015, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

• Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρείας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015.

• Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 01/01/2016 – 31/12/2016.

• Έγκριση σύναψης συμβάσεων με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

• Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου.

• Εκχώρηση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου.

• Αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 0,30 ευρώ σε 1,20 ευρώ με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των μετοχών λόγω συνένωσης από 13.230.000 κοινές ονομαστικές μετοχές σε 3.307.500 κοινές ονομαστικές μετοχές (reverse split: 1 νέα για κάθε 4 παλαιές) με τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρείας.

• Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους της εταιρείας κατά ποσό 793.800 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,20 ευρώ σε 0,96 ευρώ και τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού.

• Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν α΄ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση θα συνέλθει την Δευτέρα 13η Ιουνίου 2016 και ώρα 09.00 στον ίδιο χώρο, και η τυχόν β΄ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση την Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016 και ώρα 09.00 επίσης στον ίδιο χώρο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v