Μύλοι Κεπενού: Γ.Σ. στις 6/6 για διάθεση κερδών

Τη διάθεση κερδών της χρήσης 2015 καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας Μύλοι Κεπενού, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 6 Ιουνίου 2016.

Μύλοι Κεπενού: Γ.Σ. στις 6/6 για διάθεση κερδών
Η εταιρία Μύλοι Κεπενού καλεί τους μετόχους της σε τακτική γενική συνέλευση την Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016 και ώρα 11.00, στα γραφεία της στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως :

• Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015, των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης του άρθρου 43α παρ.3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920.

• Έγκριση διάθεσης ετησίων κερδών της εταιρικής χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015.

• Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση από 01.01.2015 έως 31.12.2015.

• Εκλογή Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 01.01.2016 έως 31.12.2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.

• Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v