Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Mevaco: Στις 16 Ιούνιου η Γενική Συνέλευση

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2015.

Mevaco: Στις 16 Ιούνιου η Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της MEVACO καλεί τους μετόχους σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 16η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στη θέση Πράρι-Μουστάκι του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής (Λεωφόρος ΝΑΤΟ – έξοδος 5ΑΑττικής Οδού), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν την κλειόμενη εικοστή δεύτερη (22η) εταιρική χρήση 2015 (01.01.2015-31.12.2015) καθώς και της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την εν λόγω χρήση.

Θέμα 2ο: Υποβολή προς έγκριση της ετήσιας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2015 (01.01.2015-31.12.2015).

Θέμα 3ο: Έγκριση διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων χρήσεως 2015 (01.01.2015-31.12.2015) και λήψη αποφάσεως περί μη διανομής (καταβολής) μερίσματος.

Θέμα 4ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2015 (01.01.2015-31.12.2015) καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Θέμα 5ο: Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2016 (01.01.2016-31.12.2016) και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Θέμα 6ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την χρήση 2015 (01.01.2015-31.12.2015) και καθορισμός-προέγκριση νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 7ο: Παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντές και τους Γενικούς Διευθυντές της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση άλλων εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και την διενέργεια για λογαριασμό τρίτων πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της Εταιρείας.

Θέμα 8ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 30η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v