Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μύλοι Κεπενού: Θα διανείμει μέρισμα 0,023 ευρώ

Τη διανομή μερίσματος ύψους 0,023 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η σημερινή τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας Μύλοι Κεπενού. Η αποκοπή θα γίνει στις 27 Ιουνίου, ενώ η καταβολή θα πραγματοποιηθεί στις 4/7. Οι λοιπές αποφάσεις.

Μύλοι Κεπενού: Θα διανείμει μέρισμα 0,023 ευρώ
Η εταιρία Μύλοι Κεπενού ανακοινώνει ότι κατά την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της σήμερα 06/06/2016 εκπροσωπήθηκε το 71,59% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι παραστάθηκαν και ψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 4.796.428 μετοχές και 4.796.428 ψήφους.

Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία και υπερψηφίστηκαν ομόφωνα από το 100% των παρευρισκομένων όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ειδικότερα:

1. Εγκρίθηκαν, με ψήφους 4.796.428, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρόντων, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015, έπειτα από ακρόαση, οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης του άρθρου 43α παρ.3 περιπτ.δ του κ.ν.2190/1920.

2. Εγκρίθηκε, με ψήφους 4.796.428, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρόντων, o πίνακας διανομής κερδών και ως εκ τούτου διανέμεται μέρισμα από κέρδη χρήσης 2015 ποσό 154.100 ευρώ ή 0,023 ευρώ ανά μετοχή. Από το μέρισμα θα παρακρατηθεί φόρος 10%.

Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος είναι η 27/06/2016. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την 28/06/2016. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 04/07/2016.

Επίσης από τα κέρδη της χρήσης 2015 εγκρίθηκε καταβολή αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. ποσό 60.000 ευρώ. Από το ανωτέρω ποσό θα παρακρατηθεί φόρος 10%, και εξουσιοδοτείται το Δ.Σ. για κατανομή του ανωτέρω ποσού στα μέλη του. Εγκρίθηκε η καταβολή αμοιβών και εισφορών εξαρτημένης εργασίας για τη χρήση 2015 σε μέλη του Δ.Σ. ποσού 101.399,29 ευρώ, και προεγκρίθηκε η καταβολή αμοιβών εξαρτημένης εργασίας για την τρέχουσα χρήση 2016 σε μέλη του νέου Δ.Σ.

3. Απηλλάγησαν, ομόφωνα με ψήφους 4.796.428, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρόντων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 01.01.2015 έως 31.12.2015.

4. Εκλέχθηκαν, με ψήφους 4.796.428, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρόντων, ο τακτικός και αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 01.01.2016 έως 31.12.2016.

Τακτικός Ελεγκτής εκλέχθηκε ο κ. Αθανάσιος Φραγκισκάκης (Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1862 - Α.Μ. ΣΟΕΛ 15081) και αναπληρωματικός ο κ. Ιωάννης Μπιτζαράκης (Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1555 - Α.Μ. ΣΟΕΛ 23141), μέλη της Ελεγκτικής Εταιρείας ACES Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. (δ.τ. «ACES AUDITORS AE») , με Α.Μ. ΣΟΕΛ 159.

5. Δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v