Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΚΡΙ-ΚΡΙ: Στις 28 Ιουνίου η ΓΣ για τη διάθεση κερδών

Την διάθεση κερδών καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της ΚΡΙ-ΚΡΙ στις 28 Ιουνίου 2016.

ΚΡΙ-ΚΡΙ: Στις 28 Ιουνίου η ΓΣ για τη διάθεση κερδών

Τακτική γενική συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Κρι-Κρι στις 28 Ιουνίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ. στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης 3ο χλμ. Σερρών –Δράμας, 62125, Σέρρες.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2015.

3) Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2016.

4) Έγκριση διάθεσης κερδών της εταιρικής χρήσης 2015.

5) Έγκριση εκλογής νέου μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

6) Έγκριση συμμετοχής μελών Διοικητικού Συμβουλίου στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών.

7) Προέγκριση των αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και για τις προσφερόμενες προς την εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2016.

8) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

9) Ορισμός Ανεξάρτητων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθ.3&4 ν.3016/2002.

10) Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθ.37 του ν.3693/2008.

11) Λοιπά Θέματα- Ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v