Αγροτικός Οίκος Σπύρου: Στις 30 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση

Την τροποποίηση όρων ομολογιακού δανείου καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της εταιρείας Αγροτικός Οίκος Σπύρου.

Αγροτικός Οίκος Σπύρου: Στις 30 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση

Τακτική Γενική Συνέλευση, θα πραγματοποιήσει ο Αγροτικός Οίκος Σπύρου την Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016 και ώρα 13:00μ.μ. στην έδρα της εταιρείας, στο Αιγάλεω Αττικής, οδός Μαρκόνι αριθ. 5.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 14η Ιουλίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2015 – 31/12/2015 οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετά από ακρόαση και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχειρίσεως για την χρήση από 01/01/2015 έως 31/12/2015.

3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπής Ελέγχου.

5. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τροποποίηση των όρων του κοινού ομολογιακού δανείου που εκδόθηκε την 09/03/2007 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3§1 του Ν. 3156/2003.

6. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, αποζημιώσεων και μισθών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ανωτάτου ορίου αποδοχών των με σχέση εξαρτημένης εργασίας μελών του Δ.Σ. μέχρι 30/6/2017.

7. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

8. Παροχή εξουσιοδοτήσεως στον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως, να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά αυτής.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v