Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κρι Κρι: Στις 18 Αυγούστου η αποκοπή του μερίσματος

Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση η πρόταση του ΔΣ για διανομή 0,06 ευρώ ανά μετοχή. Οι αποφάσεις της ΓΣ.

Κρι Κρι: Στις 18 Αυγούστου η αποκοπή του μερίσματος

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η Κρι Κρι γνωστοποιεί τις αποφάσεις της 21ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 28/6/2016 στις Σέρρες και στα γραφεία της Εταιρείας μας επί του 3ου χλμ ΕΟ Σερρών – Δράμας, 62125, Σέρρες.

Συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από τον Νόμο απαρτία και πλειοψηφία ήτοι παραβρέθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν Μέτοχοι που εκπροσώπησαν 26.561.367 μετοχές επί συνόλου 33.065.136 μετοχών, ήτοι ποσοστό 80,330%, του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2015 και η σχετική έκθεση του Δ.Σ. και Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.561.367, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 80,330% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 26.561.367, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2015.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.561.367, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 80,330% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 26.561.367, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

3. Ορίστηκαν ως νόμιμοι ελεγκτές, για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και για την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για τη χρήση 2016 οι εξής: ΞΕΝΑΚΗΣ Στυλιανός, ΑΜ 11541, ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και ΑΝΑΓΙΑΝΝΗΣ Μιλτιάδης, ΑΜ 12761, ως αναπληρωματικός, μέλη της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΟΛ». Καθορίστηκε η αμοιβή τους σε €30.000 πλέον ΦΠΑ.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.561.367, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 80,330% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 26.561.367, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

4. Εγκρίθηκε η διάθεση κερδών της εταιρικής χρήσης 2015, καθώς και η πρόταση του Δ.Σ για τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού €0,06 ανά μετοχή. Το συνολικό ποσό του μερίσματος, ύψους €1.983.908,16, θα προέλθει κατά €1.013.920,74 από τα κέρδη της χρήσης 2015 και κατά €969.987,42 από κέρδη παρελθουσών χρήσεων.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος ορίζεται η 18/8/2016. Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2015 θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 19/8/2016 (record date). Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την 24/8/2016, με πληρώτρια τράπεζα την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Επίσης, από τη διάθεση των κερδών της χρήσης 2015 αποφασίστηκε να προέλθει μέρος και των αμοιβών προς τα μέλη του Δ.Σ. ύψους €218.700.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.561.367, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 80,330% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 26.561.367, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

5. Εγκρίθηκε η αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. Κωνσταντίνου Σαρμαδάκη, από τον Γεώργιο Τσινάβο, που πραγματοποιήθηκε βάσει της απόφασης Δ.Σ. της 12/10/2015, καθώς και η αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. Γεωργίου Τσιότρα, από τον Παναγιώτη Καμαρινόπουλο, που πραγματοποιήθηκε βάσει της απόφασης Δ.Σ. της 26/1/2016.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.561.367, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 80,330% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 26.561.367, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

6. Εγκρίθηκε το δικαίωμα της συμμετοχής των μελών του Δ.Σ., στο Δ.Σ. ή στη διεύθυνση άλλων Εταιρειών.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.561.367, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 80,330% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 26.561.367, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

7. Προεγκρίθηκαν αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την χρήση του 2016 συνολικού ποσού €70.540,56.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.561.367, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 80,330% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 26.561.367, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

8. Εκλέχθηκε νέο Δ.Σ. με εξαετή θητεία και μέλη τους: Τσινάβο Παναγιώτη, Κοτσαμπάση Γεώργιο, Σκιάνη Σταμάτιο, Τσινάβο Γεώργιο, Ξεντέ Θεόδωρο, Τακά Δημήτριο και Καμαρινόπουλο Παναγιώτη.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.561.367, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 80,330% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 26.561.367, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

9. Ορίστηκαν Ανεξάρτητα μέλη Δ.Σ., κατά τα άρθ.3&4 ν.3016/2002, οι: Ξεντές Θεόδωρος, Τακάς Δημήτριος και Καμαρινόπουλος Παναγιώτης.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.561.367, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 80,330% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 26.561.367, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

10. Εκλέχθηκαν μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθ.37 του ν.3693/2008, οι: Ξεντές Θεόδωρος, Τακάς Δημήτριος και Καμαρινόπουλος Παναγιώτης.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.561.367, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 80,330% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 26.561.367, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v