Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Την μη διανομή μερίσματος ενέκρινε η ΓΣ της Βογιατζόγλου

Η ΓΣ ενέκρινε ομόφωνα την διάθεση (διανομή) των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 2015 (01.01.2015-31.12.2015) και ειδικότερα ενέκρινε την μη διανομή (καταβολή) οιουδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους της εταιρείας.

Την μη διανομή μερίσματος ενέκρινε η ΓΣ της Βογιατζόγλου

Η ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ανακοινώνει ότι την 30η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 5.254.833 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 83,08 % επί συνόλου 6.325.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3884/2010, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2015 (01.01.2015-31.12.2015), στην μορφή που συνετάγησαν, δημοσιεύθηκαν και υπεβλήθησαν προς τις αρμόδιες Εποπτεύουσες και Εποπτικές Αρχές. Επίσης ενέκρινε την ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 29ης Μαρτίου 2016, καθώς και την από 30 Μαρτίου 2016 Έκθεση Ελέγχου της Ορκωτής Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κας.Νίκης Καραχρήστου αναφορικά με τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2015 (01.01.2015-31.12.2015).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.254.833
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 83,08%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.254.833
Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.254.833
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και συνεπεία ψηφοφορίας που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των μετόχων, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2015 (01.01.2015-31.12.2015), καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.254.833
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 83,08%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.254.833
Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.254.833
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 3ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την διάθεση (διανομή) των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 2015 (01.01.2015-31.12.2015) και ειδικότερα ενέκρινε την μη διανομή (καταβολή) οιουδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.254.833
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 83,08%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.254.833
Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.254.833
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 4ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Ειδικό Μητρώο του άρθρου 13 παρ. 5 του π.δ. 226/1992 Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΜS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 166 για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων (εταιρικών και ενοποιημένων) Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2016 (01.01.2016-31.12.2016) και ειδικότερα: α) της κας. Νίκης Καραχρήστου του Βασιλείου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 31011) ως Τακτικής Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και β) του κ. Εμμανουήλ Πετράκη του Μιχαήλ (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 18731) ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα προβεί παράλληλα και στην έκδοση του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι η ισχύς της εν λόγω διατάξεως θα παραταθεί, ώστε να καταλαμβάνει και την χρήση 2016.

Τέλος, με την αυτή απόφασή της εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει το ύψος της αμοιβής της κατά την προηγούμενη εταιρική χρήση 2015, καθώς επίσης και να αποστείλει έγγραφη ειδοποίηση-εντολή στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.254.833
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 83,08%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.254.833
Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.254.833
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 5ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας, προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση άλλων εταιρειών του Ομίλου (υφιστάμενων ή/και μελλοντικών) που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.254.833
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 83,08%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.254.833
Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.254.833
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 6ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές, τους μισθούς και τις αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν κατά την διάρκεια της εταιρικής χρήσεως 2015 (01.01.2015-31.12.2015) και προενέκρινε τις αμοιβές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2016 (01.01.2016-31.12.2016) και μέχρι την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.254.833
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 83,08%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.254.833
Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.254.833
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 7ο θέμα πραγματοποιήθηκε ελεύθερη συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων μετόχων χωρίς να υπάρξει λήψη οιασδήποτε άλλης αποφάσεως.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v