Εβροφάρμα: Στα €718.193 οι απαιτήσεις από τη Μαρινόπουλος

Το συνολικό ύψος των απαιτήσεων της εταιρείας Εβροφάρμα Α.Β.Ε.Ε. και του ομίλου από την Μαρινόπουλος Α.Ε. κατά την 30.06.2016 ανέρχεται σε € 677.939,58 και της EXPRESS Μ Α.Ε. σε € 40.254,11 για το οποίο δεν υπάρχουν εξασφαλίσεις.

Εβροφάρμα: Στα €718.193 οι απαιτήσεις από τη Μαρινόπουλος
Κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το οποίο υπεβλήθη σε συνέχεια των πρόσφατων οικονομικών και νομικών εξελίξεων στην εταιρεία «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» η Εβροφάρμα ανακοινώνει:

α) το συνολικό ύψος των απαιτήσεων της εταιρείας ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. και του ομίλου από την Μαρινόπουλος Α.Ε. κατά την 30.06.2016 ανέρχεται σε € 677.939,58 και της EXPRESS Μ Α.Ε. σε € 40.254,11 για το οποίο δεν υπάρχουν εξασφαλίσεις. Η εταιρεία και ο όμιλος είχε διενεργήσει προβλέψεις € 121.754 για την εκτιμώμενη κάλυψη ζημίας από τη μη ρευστοποίηση μέρους τους ανωτέρω υπολοίπου.

β) Οι πωλήσεις της εταιρείας και του ομίλου μας προς την Εταιρεία Μαρινόπουλος Α.Ε. αποτελούν 1,22% και 2,43% του συνολικού κύκλου εργασιών μας για το α' εξάμηνο του 2016 και για τη χρήση 2015, αντίστοιχα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v