Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου Systems: Κέρδη 82 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών στο εξάμηνο

Τα Αποτελέσματα Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) εμφάνισαν κέρδη ύψους 254 χιλ. ευρώ έναντι κερδών ύψους 238 χιλ. ευρώ το Α΄ εξάμηνο 2015

Βογιατζόγλου Systems: Κέρδη 82 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών στο εξάμηνο

Σύμφωνα με τις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις Α΄ Εξαμήνου 2016, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου Βογιατζόγλου Systems AE έκλεισε στα 7.722 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 5,72% σε σχέση με το αντίστοιχο Α΄Εξάμηνο του 2015 (8.190 χιλ. ευρώ).

Τα Μικτά Κέρδη έκλεισαν στα 2.658 χιλ. ευρώ εμφανίζοντας μείωση ύψους 7,82% έναντι της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου 2015 (2.883 χιλ. ευρώ). Τα Αποτελέσματα Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) εμφάνισαν κέρδη ύψους 254 χιλ. ευρώ έναντι κερδών ύψους 238 χιλ. ευρώ το Α΄ Εξάμηνο 2015.

Τα Αποτελέσματα προ φόρων εμφάνισαν κέρδη ύψους 53 χιλ. ευρώ έναντι κερδών ύψους 58 χιλ. ευρώ το Α΄ Εξάμηνο 2015, ενώ τα Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εμφάνισαν κέρδη ύψους 82 χιλ. ευρώ (ζημίες ύψους 74 χιλ. ευρώ το A΄ Εξάμηνο 2015).

Ο Κύκλος Εργασιών της Μητρικής εταιρείας έκλεισε στα 6.177 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 10,79% σε σχέση με το αντίστοιχο Α΄ Εξάμηνο 2015 (6.924 χιλ. ευρώ). Τα Μικτά Κέρδη έκλεισαν στα 2.157 χιλ. ευρώ εμφανίζοντας μείωση ύψους 11,15% σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο του 2015 (2.428 χιλ. ευρώ).

Τα Αποτελέσματα Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA), εμφάνισαν κέρδη ύψους 168 χιλ. ευρώ (έναντι κερδών ύψους 196 χιλ. Ευρώ το Α΄ Εξάμηνο 2015).

Τα Αποτελέσματα προ φόρων της μητρικής εμφάνισαν κέρδη ύψους 923 χιλ. Ευρώ έναντι κερδών ύψους 107 χιλ. ευρώ το Α΄Εξάμηνο 2015 ενώ τα Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της Μητρικής εμφάνισαν κέρδη ύψους 965 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 39 χιλ. ευρώ το Α΄ Εξάμηνο 2015.

Η αύξηση των Κερδών προ Φόρων οφείλεται κυρίως στα έσοδα από Χρηματοοικονομική Λειτουργία στα οποία περιλαμβάνονται έσοδα μερισμάτων των θυγατρικών εταιρειών «Voyatzoglou Systems Romania SRL» και «Revos Management SRL» συνολικού ύψους 938 χιλ. Ευρώ.

Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου αντιπροσωπεύουν το 66,24% του Παθητικού του Ομίλου σε αντίθεση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2015, όπου αντιπροσώπευαν το 60,02%. Το σύνολο του Ενεργητικού του Ομίλου μειώθηκε κατά 8,54% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015 λόγω της μείωσης των ενσώματων παγίων.

Οι Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου αυξήθηκαν σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο κυρίως λόγω της αύξησης των μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων. Οι βραχυπρόθεσμες παρουσίασαν μείωση λόγω της μείωσης των υποχρεώσεων απέναντι σε Προμηθευτές και σε Λοιπές Υποχρεώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v