Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Παίρης Πλαστικά: Εγκρίθηκε η απορρόφηση της θυγατρικής Polypack

Η απορρόφηση εγκρίθηκε από το τμήμα Εισηγμένων Ανωνύμων Εταιριών, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, υπαγόμενη στο Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης.

Παίρης Πλαστικά: Εγκρίθηκε η απορρόφηση της θυγατρικής Polypack

Η Εταιρία Παίρης Πλαστικά, ανακοίνωσε την έγκριση της συγχώνευσης με απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής εταιρίας «ΠΟΛΥΠΑΚ POLYPACK ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Η συγχώνευση εγκρίθηκε από το τμήμα Εισηγμένων Ανωνύμων Εταιριών, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, υπαγόμενη στο Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης με την υπ' αριθμόν 45434 απόφαση (ΑΔΑ: ΩΦΔΠ465ΧΙ8-ΞΟΘ) την 20-4-2017 και καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 971243, σύμφωνα με τις από 03-8-2015, 14-1-2016 και 24-12-2016 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της απορροφώσας Α.Ε. τις από 03-8-2015, 14-1-2016 και 24-12-2016 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της απορροφούμενης Α.Ε., τις διατάξεις των άρθρων 69 - 78 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 και την υπ' αρ. 17.101/22-03-2017 πράξη του Συμβολαιογράφου Ελευσίνας Μιχαήλ Αριστοτέλη Ευθυμίου.

Εκκρεμεί η απόφαση έγκρισης της συγχώνευσης για την απορροφούμενη εταιρία ΠΟΛΥΠΑΚ POLYPACK ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» από την Περιφέρεια Αττικής και η καταχώρηση αυτής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v