Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εβροφάρμα: Στα €412 χιλ. τα καθαρά κέρδη το 2016

Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών της Εβροφάρμας ανήλθε σε €28.906 χιλ. έναντι €29.646 χιλ. παρουσιάζοντας µείωση 2,9%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 3.371 χιλ.

Εβροφάρμα: Στα €412 χιλ. τα καθαρά κέρδη το 2016

Για την χρήση 2016, τόσο ο ενοποιηµένος όσο και ο εταιρικός κύκλος εργασιών της Εβροφάρμας είναι ελαφρώς µειωµένοι σε σχέση µε το 2015, αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η εταιρεία.

Πιο συγκεκριµένα ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 28.906 χιλ. έναντι € 29.646 χιλ. παρουσιάζοντας µείωση 2,9% ενώ ο εταιρικός κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 27,633 χιλ. έναντι € 28.625 χιλ. της προηγούµενης περιόδου παρουσιάζοντας µείωση 3,5%.

Η µείωση οφείλεται στη πτώση των τιµών γάλακτος παραγωγού και στην συνεπακόλουθη µείωση των τιµών των προϊόντων µας ενώ οι όγκοι πωλήσεων παραµένουν στα ίδια επίπεδα. Να σηµειωθεί ότι οι τιµές γάλακτος παραγωγού µειώθηκαν κατά 20% σε σχέση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Κατά συνέπεια το οικονοµικό αποτέλεσµα της Campus παρέµεινε θετικό αλλά µειωµένο σε σχέση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο και κατ’ επέκταση επηρέασε το θετικό αποτέλεσµα του οµίλου.

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 3.371 χιλ. και € 2.387 χιλ. για τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα, έναντι € 4.030 χιλ και € 3.145 χιλ της συγκριτικής περιόδου, µειωµένα δηλαδή του οµίλου κατά 16,35% και τα εταιρικά κατά 24,10%.

Επίσης, τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των € 907 χιλ. παρουσιάζοντας µείωση 21,34% σε σχέση µε τη συγκριτική περίοδο όπου το αντίστοιχο ποσό ήταν € 1.153 χιλ.

Αντίστοιχα τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας ανήλθαν σε € 324 χιλ. µειωµένα κατά 50,23 % σε σχέση µε τη συγκριτική περίοδο όπου το αντίστοιχο ποσό ήταν € 651 χιλ. ως αποτέλεσµα των µειωµένων τιµών πώλησης και της ζηµιάς από το κούρεµα των απαιτήσεων από τις εταιρίες συµφερόντων Μαρινόπουλου.

Το ενοποιηµένο κέρδος µετά φόρων ανήλθε σε € 412 χιλ. € έναντι € 527 χιλ. € της συγκριτικής περιόδου µειωµένο κατά 21,92% και το εταιρικό σε οριακή κερδοφορία € 4 χιλ. έναντι € 227 χιλ. του 2015.

Παρά την αρνητική οικονοµική συγκυρία τα ανωτέρω χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα αντανακλούν τις προσπάθειες του Οµίλου των τελευταίων ετών µε στόχους τη µείωση των λειτουργικών εξόδων, την αναδιοργάνωση του δικτύου πωλήσεων, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και την αύξηση των εξαγωγών.

Βασική παράµετρος επίτευξης των ανωτέρω στόχων αποτελεί και η αύξηση του ιδιοπαραγώµενου ανωτέρας ποιότητας ελληνικού αγελαδινού γάλακτος, που δηµιουργεί σηµαντικές συνέργειες και επηρεάζει θετικά την ποιότητα των.

Ήδη , η θυγατρική CAMPUS A.E. µε το cluster (ένας µοντέρνος συνεργατισµός) των 14 νεαρών κτηνοτρόφων που δηµιούργησε στο χωριό Μέστη, παράγει πάνω 35 τόνους γάλα ηµερησίως και ανέρχεται σχεδόν στο 3% της εθνικής παραγωγής νωπού αγελαδινού γάλακτος. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η χώρα µας είναι ελλειµµατική και πραγµατοποιεί µεγάλες εισαγωγές γάλακτος και γαλακτοκοµικών αφού καλύπτει µόνο το 35% των αναγκών της.

Ο Όµιλος θα εξακολουθήσει να στηρίζει την εγχώρια παραγωγή γάλακτος και να υποστηρίζει και να επενδύει σε µεταφορά της τεχνογνωσίας της CAMPUS αναφορικά µε τη βελτίωση της εκτροφής ζώων και την αύξηση της παραγωγής γάλακτος και σε άλλες οµάδες κτηνοτρόφων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v