Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Την 1η Ιουνίου η Γενική Συνέλευση της Euroxx

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται σε A' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 14.06.2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 μ.μ.στα γραφεία της Εταιρείας.

Την 1η Ιουνίου η Γενική Συνέλευση της Euroxx

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Euroxx αποφασίζει ομόφωνα τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για το έτος 2017, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, επί της οδού Παλαιολόγου αρ. 7, στο Χαλάνδρι Αττικής, την 01.06.2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 μ.μ. για να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων:

-Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων για την Εταιρική Χρήση 01.01.2016 – 31.12.2016, μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

-Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) για την Εταιρική Χρήση 01.01.2016 – 31.12.2016.

-Απόφαση σχετικά με την διανομή των κερδών της Εταιρικής Χρήσης 01.01.2016 – 31.12.2016.

-Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την Εταιρική Χρήση 01.01.2016 – 31.12.2016.

-Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (Τακτικού και Αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσης 01.01.2017 – 31.12.2017 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

-Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών Δ.Σ. που καταβλήθηκαν στην Εταιρική Χρήση 2016 και προέγκριση αντιστοίχως για την Εταιρική Χρήση 2017.

-Έγκριση συμβάσεων της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

-Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

-Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται σε A' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 14.06.2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 μ.μ., στον ίδιο τόπο (στα γραφεία της Εταιρείας) για να αποφασίσουν επί των ιδίων ως άνω θεμάτων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v