Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΛΑΝΑΚΑΜ: Στις 30 Ιουνίου η τακτική γενική συνέλευση

Η αγορά ιδίων μετοχών είναι μεταξύ των θεμάτων για τα οποία θα κληθούν να λάβουν απόφαση οι μέτοχοι της ΛΑΝΑΚΑΜ

ΛΑΝΑΚΑΜ: Στις 30 Ιουνίου η τακτική γενική συνέλευση
Την Παρασκευή 30 Ιουνίου, στις 11:00, θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΛΑΝΑΚΑΜ.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

  1. Ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού Ορκωτού λογιστή επί του Ισολογισμού της εταιρείας χρήσεως 2016.
  2. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού τούτου και όλων των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016.
  3. Λήψη αποφάσεως επί της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσεως 2016 (διαχειριστική περίοδος 1.1.2016 έως 31.12.2016).
  4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού Ορκωτού λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016.
  5. Εκλογή ενός τακτικού Ορκωτού ελεγκτού και του αναπληρωτού αυτού για τον έλεγχο της χρήσεως 2017.
  6. Έγκριση των χορηγηθεισών κατά την χρήση 2016 τακτικών και εκτάκτων αποδοχών και αποζημιώσεων εν γένει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εργάσθηκαν στην Εταιρεία ως και έγκριση παροχής υπηρεσιών από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της αμοιβής των για την χρήση 2017.
  7. Αγορά Ιδίων μετοχών σε εφαρμογή του άρθρου 16 του Ν.2190/1920.
  8. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σε εφαρμογή του άρθρου 44 του Ν.4449/2017
  9. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί του συνόλου ή μέρους των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 13η Ιουλίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. στον ίδιο χώρο (Μεσογείων 2-4 - «ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ» - Κτίριο ΑΆ – 4ος όροφος, Αθήνα) και η τυχόν Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 25η Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v