Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δρομέας: Τη μη διανομή μερίσματος ενέκρινε η ΓΣ

Τη μη διανομή μερίσματος ενέκρινε μεταξύ άλλων η ΓΣ του Δρομέα.

Την 30/05/17 ώρα 12η μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ. Σερρών συνεκλήθη και συνεδρίασε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας «ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ.».

Συγκεκριμένα παραστάθηκαν 11 Mέτοχοι, κάτοχοι συνολικά 26.506.394 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, εκπροσωπούντες ποσοστό 76,34 % (ποσοστό απαρτίας) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

Αναλυτικά, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι αποφάσεις της ΓΣ:

1. Οι παριστάμενοι μέτοχοι αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (της εταιρίας και των ενοποιημένων), της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή επ' αυτών. Από το τελικώς διαμορφωθέν αποτέλεσμα της χρήσης 2016 δεν προκύπτει μέρισμα προς διανομή.

2. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (της εταιρίας και των ενοποιημένων) οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 76,34 % και κατόπιν ειδικής ψηφοφορίας, δι' ονομαστικής κλήσεως ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 26.506.394 συνολικά μετοχών, απήλλαξαν ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2016 έως 31.12.2016.

3. Οι παριστάμενοι μέτοχοι αποφάσισαν να ανατεθεί ο έλεγχος της τρέχουσας χρήσης 2017 σε τακτικό εκλεκτή, συγκεκριμένα στον Αθανάσιο Τσάκλη του Δημητρίου με Αριθμό Μητρώου της ΣΟΕΛ 14951 και αναπληρωματικό ελεγκτή τον Δημήτριο Γ. Πλασταρά με Αριθμό Μητρώου της ΣΟΕΛ 27771 της Ελεγκτικής εταιρίας METRON AUDITING ΑΕ. Περαιτέρω εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. όπως συνάψει την απαιτούμενη από τα ισχύοντα Ελεγκτικά Πρότυπα Σύμβαση ανάθεσης ελεγκτικού έργου εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.

4. Οι παριστάμενοι μέτοχοι αποφάσισαν ομόφωνα η Επιτροπή Ελέγχου, μετά πλέον και τις ρυθμίσεις από τις διατάξεις του αρ.44 Ν. 4449/2017, να αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., ήτοι από τους εξής: Γρηγόριο ΖΑΡΩΤΙΑΔΗ, Πρόεδρο της Επιτροπής και Αθανάσιο ΚΑΛΑΦΑΤΗ και Δημήτριο ΠΕΤΑΛΑ, μέλη της Επιτροπής

5.Οι παριστάμενοι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2190/1920, τις αμοιβές, παροχές και αποζημιώσεις παραστάσεων, που χορηγήθηκαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από 1.1.2016 έως 31.12.2016.

6. Οι παριστάμενοι μέτοχοι  ενέκριναν ομόφωνα, τις προϋπολογιζόμενες αμοιβές, παροχές και αποζημιώσεις παραστάσεων, που θα χορηγηθούν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από 1.1.2017 έως 31.12.2017. Επίσης αποφασίσθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, ο καθορισμός της αποζημιώσεως των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2017 για τον χρόνο που διαθέτουν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους και εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.

7. Οι παριστάμενοι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα, την από 5-1-2017 τροποποιητική σύμβαση, με την οποία ο Πρόεδρος του Δ.Σ. παραχωρεί στην εταιρία δικαιώματα εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και σχεδίων και υποδειγμάτων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v