Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Το νέο διοικητικό Συμβούλιο της Τρία Άλφα

Η Γενική Συνέλευση της εισηγμένης εξέλεξε μεταξύ άλλων το Διοικητικό Συμβούλιο εξαετούς θητείας.

Το νέο διοικητικό Συμβούλιο της Τρία Άλφα

Στη Νέα Ιωνία την 20 Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Αλ. Παναγούλη 64, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, κατόχων κοινών μετοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23 του καταστατικού και το Νόμο, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, της 26.5.2017.

Στη συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 569.298 ήτοι ποσοστό 74,32% επί του συνόλου των κοινών μετά δικαιώματος ψήφου ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας.

Η Γενική Συνέλευση:

1. Ενέκρινε, ομόφωνα και παμψηφεί, τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης 2016.

2. Απάλλαξε, ομόφωνα και παμψηφεί, τα μέλη του Δ.Σ. και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 2016.

3. Όρισε, ομόφωνα και παμψηφεί, ελεγκτική εταιρία για τη χρήση 2017 την Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών TMS. Επίσης απεφασίσθη όπως η αμοιβή τους δεν ανέλθει πλέον του ποσού των € 9.000 για τη διενέργεια του τακτικού και του φορολογικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας.

4. Ομόφωνα και παμψηφεί όρισε το ποσό των 50.000 ευρώ ως συνολικό ανώτατο ύψος για όλα τα εργαζόμενα μέλη του Δ.Σ.

5. Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο εξαετούς θητείας που απαρτίζεται από τους

1) Εφραίμογλου Μηνά του Δημητρίου, 2) Εφραίμογλου Δημήτριο του Μηνά, 3) Χριστοφιλάκη Παναγιώτης του Αποστόλου, 4) Σακελλαριάδη Ιωάννη του Δημητρίου, 5) Ρήγο Ιωάννη του Δημοσθένη, 6) Αρεταίο Κων/νο του Γεωργίου, 7) Ζητρίδη Αλέξιο του Γρηγορίου. Αποφασίστηκε να οριστούν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 οι: Ρήγος Ιωάννης του Δημοσθένη, Αρεταίος Κων/νος του Γεωργίου, Ζητρίδης Αλέξιος του Γρηγορίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v