Νάκας: Στις 19/10 η ΓΣ για επιστροφή κεφαλαίου €0,10/μετοχή

Την επιστροφή κεφαλαίου 0,10 ευρώ ανα μετοχή καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Φίλιππος Νάκας.

Νάκας: Στις 19/10 η ΓΣ για επιστροφή κεφαλαίου €0,10/μετοχή

Σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση καλούνται οι μέτοχοι της Νάκας που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 19ο χλμ. Λεωφ. Λαυρίου, Παιανία Αττικής.

Οι μέτοχοι καλούνται για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

*Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. της εταιρικής χρήσης 2017 (01.07.2016 - 30.06.2017) με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

*Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01.07.2016 έως 30.06.2017.

*Έγκριση αμοιβών και μισθών που χορηγήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 01.07.2016 έως 30.06.2017 και προέγκριση αμοιβών και μισθών των προαναφερομένων για τη χρήση 01.07.2017-30.06.2018.

*Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 01.07.2017 έως 30.06.2018.

*Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού της διαφοράς υπέρ το άρτιο ποσού 1.585.000€ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

*Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού 1.585.000€ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους ποσού 634.000€ και συμψηφισμό λογιστικών ζημιών προηγούμενων ετών ποσού 951.000€ με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

*Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

*Αλλαγή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

*Εκλογή επιτροπής ελέγχου.

*Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης απαρτίας του 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου στην άνω Τακτική Γενική Συνέλευση, σε Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 19ο χλμ. Λεωφ. Λαυρίου, Παιανία Αττικής, χωρίς να δημοσιευτεί νεώτερη πρόσκληση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v