Την 1η Ιουνίου η ΓΣ της Intercontinental International

Οι μέτοχοι της εταιρείας θα κληθούν να λάβουν απόφαση, μεταξύ άλλων, για τη διανομή κερδών χρήσης 2017 και για την αγορά ιδίων μετοχών.

Την 1η Ιουνίου η ΓΣ της Intercontinental International

Την Παρασκευή 1 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Intercontinental International, όπου θα συζητηθούν, μεταξύ άλλων, η διανομή κερδών για τη χρήση του 2017 και η αγορά ιδίων μετοχών.

Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση της εταιρείας, τα θέματα ημερήσιας διάταξης επί των οποίων καλούνται να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση οι μέτοχοι, είναι τα εξής:

1. Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής έκθεσης και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017, έγκριση των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών, καθώς και της διανομής κερδών για τη χρήση 2017.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.

3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τη χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής της.

4. Έγκριση αμοιβής εκτιμητή για την χρήση 2017, ορισμός εκτιμητή για τη χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής του.

5. Έγκριση καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2017 σύμφωνα με το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920.

6. Έγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση άλλων Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.

7. Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.

8. Λοιπές ανακοινώσεις.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v