Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στις 21 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση της Μαθιός Πυρίμαχα

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι η εξουσιοδότηση προς το ΔΣ για διαπραγμάτευση έκδοσης ενός ή περισσοτέρων κοινών ομολογιακών δανείων ή κοινοπρακτικών δανείων με κάλυψη από ιδιωτική τοποθέτηση ενός ή περισσοτέρων πιστωτικών ιδρυμάτων.

Στις 21 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση της Μαθιός Πυρίμαχα

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Μαθιός Πυρίμαχα που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του στις 29/5/2018 καλούνται οι κάτοχοι κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 21η Ιουνίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 πμ. στον Ρέντη για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της οικονομικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2017 οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα έπειτα από την ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της Χρήσεως 2017.

3. Έγκριση της προτεινόμενης από το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέσεως αποτελεσμάτων.
4. Έγκριση των καταβληθείσων αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες

υπηρεσίες τους κατά την χρονική περίοδο από 1-1-2017 έως 31-12-2017, προέγκριση και καθορισμός των αμοιβών των για την διαχειριστική χρήση 2018.

5. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

6.Χορήγηση, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, άδειας στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σε ∆ιευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε εταιρείες και σε ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στη ∆ιεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ή άλλων εταιρειών, ακόμα και αν αυτές επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς, και παροχή ειδικής άδειας, κατ' άρθρο 23α παρ. 2 κ.ν. 2190/1920, για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των µετ' αυτής συνδεδεµένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν.2190/1920, εταιρειών.

7. Παροχή έγκρισης για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον κάθε αρμόδιας διοικητικής αρχής, κρατικής ή νομαρχιακής ή δημοτικής ή κοινοτικής, σχετικά με την τήρηση των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων που αφορούν την εργασιακή υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων της εταιρείας και ως προς το σύνολο του προσωπικού που απασχολείται στην εταιρεία με οποιαδήποτε σχέση, καθώς και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων στους χώρους εργασίας, από τον εκάστοτε τεχνικό ασφαλείας.

8. Παροχή εξουσιοδότησης προς το ΔΣ της Εταιρείας, να αποφασίσει την τυχόν λύση της θυγατρικής εταιρείας Bau Market A.E, και παροχή εξουσιοδότησης προς το ΔΣ προκειμένου να ορίσει εκπροσώπους του και να προχωρήσει στην υλοποίηση κάθε ενέργειας η οποία θα απαιτηθεί για την υλοποίηση της τυχόν ληφθείσης απόφασης , καθώς και της επιλογής του τρόπου λύσεως και τυχόν εκκαθαρίσεως ή μεταβίβασης της περιουσίας της κατά την απόλυτο κρίση του.

9. Παροχή εταιρικής εγγύησης κατ' άρθρο 23α του ΚΝ 2190/1920, υπέρ της συνδεδεμένης εταιρείας MATHIOS AD εφόσον απαιτηθεί στο πλαίσιο επέκτασης των συμβάσεων χρηματοδότησης της τελευταίας, και ορισμός εκπροσώπων της εταιρείας για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

10. Παροχή εξουσιοδότησης προς το ΔΣ της εταιρείας για διαπραγμάτευση έκδοσης ενός ή περισσοτέρων κοινών ομολογιακών δανείων ή κοινοπρακτικών δανείων, βάσει οποιουδήποτε νόμου, με κάλυψη από ιδιωτική τοποθέτηση ενός ή περισσοτέρων πιστωτικών ιδρυμάτων εγκατεστημένων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ανωτέρου συνολικού ύψους 4.000.000 ευρώ (διά μίας ή περισσοτέρων ανεξάρτητων συμβάσεων από ένα ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα) και παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. προκειμένου να προχωρήσει στις ανωτέρω ενέργειες (διαπραγμάτευση, υπογραφή των τελικώς καταρτισθεισών συμβάσεων, παροχή καλύψεων κοκ) κατά την απόλυτο κρίση του.

11. Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v