Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ξυλεμπορία: Στις 25 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η επαναληπτική γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Ιουλίου

Ξυλεμπορία: Στις 25 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση

Την παροχή εγγυήσεων υπέρ της θυγατρικής Αφοι Τροκούδη ELTOP, για εξασφάλιση συμβάσεων πίστωσης και δανείων, καλούνται, μεταξύ άλλων, να εγκρίνουν οι μέτοχοι της Ξυλεμπορία, στην τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 25 Ιουνίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, τα θέματα ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης είναι τα εξής:

1.   Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων, Εταιρείας και Ομίλου, της χρήσης που έληξε την 31/12/2017, και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή επ’ αυτών.

2.   Έγκριση των πράξεων και αποφάσεων του Δ.Σ. για τη χρήση 2017.

3.   Απαλλαγή του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση του 2017.

4.   Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τη χρήση 2018.

5.   Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρικής χρήσης 1.1.2017 – 31.12.2017 και καθορισμός του ύψους των αμοιβών τους για τη χρήση 2018.

6.   Έγκριση παράτασης της ημερομηνίας λήξης των ομολογιών της σειράς Α του από 14.03.2012  ομολογιακού δανείου εκδόσεως της Εταιρείας κατ’ άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920.

7.   Παροχή Εγγυήσεων υπέρ της 100% θυγατρικής εταιρείας «Αφοί Τροκούδη ELTOP  Ανώνυμος Βιοτεχνική Εμπορική Εταιρεία» (α) μέχρι του ποσού των  ΕΥΡΩ ΕΝΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€1.200.000,00)  προς εξασφάλιση συμβάσεως πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό με αριθμό 561277 και (β) μέχρι του ποσού των  ΕΥΡΩ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€330.000,00) προς εξασφάλιση της συμβάσεως δανείου InnovFin SME Guarantee Facility με αριθμό 51924.

8.   Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που κατά την Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 25.06.2018, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους στις 9/7/2018, ημέρα, Δευτέρα και ώρα 11 π.μ., σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v