Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Στις 28/6 η ΓΣ για Κοινά Ομολογιακά Δάνεια έως €2,5 εκατ.

Μεταξύ των θεμάτων ημερήσιας διάταξης η έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων με ιδιωτική τοποθέτηση και η διανομή μερίσματος.

Βογιατζόγλου: Στις 28/6 η ΓΣ για Κοινά Ομολογιακά Δάνεια έως €2,5 εκατ.

Την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων έως 2,5 εκατ. ευρώ, καθώς και τη διανομή μερίσματος, καλούνται να εγκρίνουν, μεταξύ άλλων, οι μέτοχοι της Βογιατζόγλου Systems στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28 Ιουνίου. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Βογιατζόγλου, οι μέτοχοι καλούνται να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017) καθώς και της ετήσιας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή που αφορούν στην αυτή χρήση.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 2017 (01.01.2017 - 31.12.2017) καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2017.

3. Έγκριση του Πίνακα Διάθεσης των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 2017 (01.01.2017 - 31.12.2017) και της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί διανομής (καταβολής) μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.

4. Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή από το Δημόσιο Μητρώο για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018-31.12.2018) και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

5. Χορήγηση εγκρίσεως - αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας, για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς.

6. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017) και καθορισμός -προέγκριση νέων αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2018.

7. Ενημέρωση - ανακοίνωση για την εκλογή ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος Συμβούλου, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 7 του κ.ν. 2190/1920 και λήψη των αναγκαίων εγκρίσεων αναφορικά με την εν λόγω εκλογή σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα.

8. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.

9. Έκδοση από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003, κοινών Ομολογιακών Δανείων ύψους μέχρι δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες Ευρώ (2.500.000,00 €), με ιδιωτική τοποθέτηση, και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων έκδοσης και διάθεσης των εν λόγω Δανείων και για την διενέργεια των σχετικών πράξεων.

10. Λοιπά θέματα - Διάφορες Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της
Εταιρείας, απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η
τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει, την 12.07.2018.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v