Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Revoil: Την 1η Αυγούστου η διαγραφή 367.401 ιδίων μετοχών

Η ίδια ημερομηνία ορίζεται και ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου διακριτικού τίτλου της Εταιρείας στα έντυπα και συστήματα του Χ.Α.

Revoil: Την 1η Αυγούστου η διαγραφή 367.401 ιδίων μετοχών

Η ΡΕΒΟΙΛ ΑΕΕΠ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της που πραγματοποιήθηκε την 29η Ιουνίου 2018 αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 110.220,30 ευρώ με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 22.280.000 σε 21.912.599 κοινές ονομαστικές μετοχές , λόγω ακύρωσης 367.401 ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν.2190/1920 όπως ισχύει.

Η ίδια Γενική Συνέλευση αποφάσισε μεταξύ άλλων την τροποποίηση του άρθρου 1 περί Σύστασης – Επωνυμίας με το νέο διακριτικό τίτλο της Εταιρείας εφεξής σε «ΡΕΒΟΙΛ ΑΕΕΠ» (πρώην δ.τ. «ΡΕΒΟΙΛ»).

Σε ότι αφορά τις ίδιες μετοχές αυτές αποκτήθηκαν σε εκτέλεση δύο προγραμμάτων αγοράς ιδίων μετοχών και συγκεκριμένα στο διάστημα 26/3/2012 – 26/3/2014 (230.000 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης 0,5145 ευρώ) και στο διάστημα 28/4/2014 – 28/4/2016 (137.401 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης 0,2815 ευρώ) σε εκτέλεση των από 26/3/2012 και 28/4/2014 αποφάσεων των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων.

Μετά την ανωτέρω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 6.573.779,70 ευρώ, διαιρούμενο σε 21.912.599 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία.

Την 23.7.2018 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) η με αριθμό 77675/23-7-2018 και κωδικό αριθμό καταχώρησης 1429511 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης , με την οποία εγκρίθηκε μεταξύ άλλων η τροποποίηση των άρθρων 1 και 5 του καταστατικού της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώθηκε κατά την συνεδρίαση της 26.7.2018 για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών και το νέο διακριτικό τίτλο της Εταιρείας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, με απόφαση της Εταιρείας ορίζεται ως ημερομηνία ακύρωσης και διαγραφής των μετοχών από το Χρηματιστήριο Αθηνών η Τετάρτη 1η Αυγούστου 2018.

Η ίδια ημερομηνία ορίζεται και ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου διακριτικού τίτλου της Εταιρείας στα έντυπα και συστήματα του Χ.Α.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v