Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλαστικά Κρήτης: Στα 8.213.760 ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο

Η εταιρεία προχώρησε σε μείωση κεφαλαίου και επιστροφή μετρητών στους μετόχους.

Πλαστικά Κρήτης: Στα 8.213.760 ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο

Η Πλαστικά Κρήτης ενηµερώνει ότι, κατόπιν της από 22/06/2018 απόφασης της ΓΣ µε την οποία αποφασίστηκε οµόφωνα η µείωση του µετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 3.011.712 ευρώ, µε µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής κατά το ποσό των 0,11 ευρώ ανά µετοχή και την επιστροφή του ποσού της µείωσης στους µετόχους της Εταιρίας µε καταβολή µετρητών, ήτοι καταβολή 0,11 ευρώ ανά µετοχή, η οποία υλοποιήθηκε σύµφωνα µε το παρακάτω χρονοδιάγραµµα:

Παρασκευή 24/08/2018:
Αποκοπή δικαιώµατος Επιστροφής Κεφαλαίου.

∆ευτέρα 27/08/2018:
Ηµεροµηνία προσδιορισµού ∆ικαιούχων Επιστροφής Κεφαλαίου (record date).

Παρασκευή 31/08/2018:
Έναρξη καταβολής Επιστροφής Κεφαλαίου.

το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό των 8.213.760 ευρώ, διαιρούµενο σε 27.379.200 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε µία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v