Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΒΕ: Εγκρίθηκε από τη ΓΣ η επιστροφή κεφαλαίου 0,25 ευρώ

Η Γενική Συνέλευση της εισηγμένης ενέκρινε μεταξύ άλλων τις οικονομικές καταστάσεις αλλά και την επιστροφή κεφαλαίου.

ΕΛΒΕ: Εγκρίθηκε από τη ΓΣ η επιστροφή κεφαλαίου 0,25 ευρώ

Η ΕΛΒΕ ανακοίνωσε ότι τη Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2018 στα γραφεία της εταιρείας, στον Άγιο Ανδρέα Ν. Καβάλας, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου επτά (7) μέτοχοι, εκπροσωπούντες 2.610.481 μετοχές σε σύνολο 3.307.500 μετοχών, ήτοι ποσοστό 78,926% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της εταιρίας. Συγκεντρώνοντας την απαιτούμενη εκ του καταστατικού της εταιρείας και του νόμου απαρτία, η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε απόφαση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : Αποφασίστηκε με ψήφους 2.610.481 ήτοι παμψηφεί η έγκριση, των οικονομικών καταστάσεων ,της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της χρήσης 1/1/2017-31/12/2017 σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.

Θέμα 2ο : Αποφασίστηκε με ψήφους 2.610.481 ήτοι παμψηφεί η επικύρωση του τρόπου διάθεσης των κερδών της χρήσης 01/01/2017-30/12/2017

Θέμα 3ο : Αποφασίστηκε με ψήφους 2.610.481 ήτοι παμψηφεί η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της χρήσης 1/1/2017 έως 31/12/2017.

Θέμα 4ο : Αποφασίστηκε με ψήφους 2.610.481 ήτοι παμψηφεί η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «Σ.Ο.Λ.» Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.» για τον έλεγχο της χρήσης 2018.

Θέμα 5ο : Εγκρίθηκε με ψήφους 2.610.481 ήτοι παμψηφεί η υπογραφείσα στο έτος 2017 σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και του κ. Πασχάλη Κιτσικόπουλου Αντιπροέδρου και εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ, ο οποίος έλαβε για το έτος 2017 εκτός μισθού αμοιβή ποσού ευρώ 12.000 και προεγκρίνει από 1/1/2018 εκτός μισθού αμοιβή 1.206 μικτά μηνιαίως.

Θέμα 6ο : Αποφασίστηκε με ψήφους 2.610.481 ήτοι παμψηφεί η μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 826.875 ευρώ με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 0,25 ευρώ ανά μετοχή και ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,71 ευρώ σε 0,46 και σχετική τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας

Αποφασίζεται ομόφωνα η επιστροφή κεφαλαίου να ξεκινήσει την 11 Δεκεμβρίου 2018 και συγχρόνως εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Θέμα 7ο: Αποφασίστηκε με ψήφους 2.610.481 ήτοι παμψηφεί και ορίζει ως Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας τους κάτωθι:

1. Άγγελος Τσατσούλης , επιχειρηματίας επι σειρά ετών και πρώην Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της ΕΛΒΕ ΑΕ)
2. Ελένη Σαμαρά, πρώην στέλεχος της ΕΛΒΕ ΑΕ, που είχε απασχοληθεί και ως εσωτερικός ελεγκτής επι σειρά ετών, πτυχιούχος του Τ.Ε.Ι Καβάλας. (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της ΕΛΒΕ ΑΕ)
3. Τριαντάφυλλος Τσαμαντάνης πρώην στέλεχος της Grant Thornton AE επι 14 έτη με μεγάλη ελεγκτική εμπειρία. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Μακεδονίας .

Ορίζεται ως πρόεδρος της επιτροπής ο κ Τριαντάφυλλος Τσαμαντάνης

Θέμα 8ο: Δε λήφθηκαν αποφάσεις.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v