Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τρία Αλφα: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

Στη συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 569.298 ήτοι ποσοστό 74,32% επί του συνόλου των κοινών μετά δικαιώματος ψήφου ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας.

Τρία Αλφα: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

Στη Νέα Ιωνία την 10 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 π.μ. στα γραφεία της Τρία Αλφα συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, κατόχων κοινών μετοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23 του καταστατικού και το Νόμο, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, της 24.7.2018.

Στη συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 569.298 ήτοι ποσοστό 74,32% επί του συνόλου των κοινών μετά δικαιώματος ψήφου ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας.

Η Γενική Συνέλευση:

1. Ενέκρινε, ομόφωνα και παμψηφεί, τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης 2017.

2. Απάλλαξε, ομόφωνα και παμψηφεί, τα μέλη του Δ.Σ. και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 2017.

3. Όρισε, ομόφωνα και παμψηφεί, ελεγκτική εταιρία για τη χρήση 2018 την Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών «ΣΟΛ Α.Ε.».

4. Ομόφωνα και παμψηφεί όρισε το ποσό των 50.000 ευρώ ως συνολικό ανώτατο ύψος αμοιβής για όλα τα εργαζόμενα μέλη του

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v