Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ανασυγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εβροφάρμα

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου όπως είχε ορισθεί από την Γενική Συνέλευση της 20.6.2017 θα είναι πενταετής και θα λήξει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση για την εταιρική χρήση 2021.

Ανασυγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εβροφάρμα

Κατόπιν της ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από την συνεδρίαση της 29.10.2018, επανακαθορίστηκαν οι ιδιότητες των μελών του έχει ως εξής:

1. Παπαζηλάκης Αθανάσιος του Χρήστου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Παπαζηλάκης Πασχάλης του Χρήστου, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

3. Γιαννουλάκης Δημήτριος του Πασχάλη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Ζιούτας Δημήτριος του Κωνσταντίνου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Θεοδωρίδης Παναγιώτης του Γεωργίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί καθόρισε τις ιδιότητες των μελών του ως εκτελεστικών και μη εκτελεστικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής:

Παπαζηλάκης Αθανάσιος του Χρήστου, εκτελεστικό μέλος Παπαζηλάκης Πασχάλης του Χρήστου, εκτελεστικό μέλος Γιαννουλάκης Δημήτριος του Πασχάλη, μη εκτελεστικό μέλος Ζιούτας Δημήτριος του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος Θεοδωρίδης Παναγιώτης του Γεωργίου, ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου όπως είχε ορισθεί από την Γενική Συνέλευση της 20.6.2017 θα είναι πενταετής και θα λήξει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση για την εταιρική χρήση 2021, η οποία θα συγκληθεί εντός του έτους 2022.

Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με Άρθρο 17 παρ.1 &2 του καταστατικού και με ομόφωνη απόφασή του, ανακαλεί τις προηγούμενες εξουσιοδοτήσεις που έχουν δοθεί σε τρίτα πρόσωπα και αναθέτει : είτε στον Παπαζηλάκη Αθανάσιο του Χρήστου Πρόεδρο του Δ.Σ. από μόνο του, είτε στον Παπαζηλάκη Πασχάλη του Χρήστου Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο από μόνο του, την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του στο σύνολό τους, ήτοι την εν γένει διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας έναντι τρίτων.

Ειδικότερα ο κάθε ένας από μόνος του, θα εκπροσωπεί την Εταιρεία και θα δύναται να την δεσμεύει με την εταιρική υπογραφή, που αποτελείται από την σφραγίδα της Εταιρείας και την υπογραφή του, για κάθε είδους συναλλαγή ανεξαρτήτως ποσού, όπως ενδεικτικά να αναλαμβάνει χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, να εισπράττει χρήματα, να εκδίδει, να αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τις Τράπεζες για άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας και να συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοιχτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών, να καταρτίζει κάθε είδους δικαιοπραξίες και να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις στο πλαίσιο της λειτουργίας της εταιρίας.

Χορηγείται επίσης η εξουσία όπως, με συμβολαιογραφικά πληρεξούσια, εξουσιοδοτεί τρίτους, προκειμένου αυτοί να εκπροσωπούν την εταιρία για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων, που θα προβλέπονται ειδικά στο οικείο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, χωρίς να απαιτείται προς τούτο προηγούμενη απόφαση του ΔΣ.

Τέλος παρέχεται η εξουσία, όπως με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, δεσμεύει πλήρως την εταιρεία σε κάθε δικαστική ή εξώδικη πράξη και συναλλαγή, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. ή η σύμπραξη άλλου προσώπου

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v