Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ακυρώνει 10,2 εκατ. ίδιες μετοχές ο ΟΤΕ

Στις 19 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού που θα κληθεί να εγκρίνει την ακύρωση των ιδίων μετοχών και τις συμβάσεις με τη Deutsche Telekom.

Ακυρώνει 10,2 εκατ. ίδιες μετοχές ο ΟΤΕ

Πρόσκληση στους μετόχους του για Εκτακτη Γενική Συνέλευση την 19η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 απευθύνει ο ΟΤΕ. Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στο Διοικητικό Μέγαρο της Εταιρείας, Λ. Κηφισίας 99, Μαρούσι.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής: 

1. Παροχή ειδικής άδειας της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, για τη σύναψη Επιμέρους Συμφωνιών («Service Arrangements») μεταξύ αφενός της ΟΤΕ Α.Ε. και των εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ (COSMOTE Α.Ε., TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A., TELEKOM ALBANIA Sh.A. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.) και αφετέρου της Deutsche Telekom AG (DTAG) και της Telekom Deutschland GmbH (TD GmbH), για την παροχή από τις δεύτερες συγκεκριμένων υπηρεσιών για το έτος 2019 στο πλαίσιο της εγκεκριμένης «Σύμβασης Πλαισίου Συνεργασίας και Παροχής Υπηρεσιών».

2. Παροχή ειδικής άδειας της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, για την τροποποίηση των Συμφωνιών Συμμετοχής (Participation Agreements) μεταξύ αφενός της OTE Α.Ε. και των εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ (COSMOTE Α.Ε., TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A., TELEKOM ALBANIA Sh.A., TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.) και αφετέρου της BUYIN S.A., με αντικείμενο τη συμμετοχή στις προμηθευτικές δραστηριότητες της BUYIN S.A. και την εκχώρηση των σχετικών αρμοδιοτήτων. 

3. Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

4. Ακύρωση του συνόλου των δέκα εκατομμυρίων διακοσίων έντεκα χιλιάδων εβδομήντα (10.211.070) ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών και εκπλήρωσης υποχρεώσεων από πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στο προσωπικό που δεν διανεμήθηκαν ούτε πωλήθηκαν, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των είκοσι οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και δέκα λεπτά (€28.897.328,10), σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας.

5. Τροποποίηση της σύμβασης του Διευθύνοντος Συμβούλου, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν.2190/1920 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

6. Ανακοίνωση παραίτησης μελών και εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας.

7. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε Α’ Επαναληπτική συνεδρίαση την 8η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00, και σε Β΄ Επαναληπτική συνεδρίαση την 22η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00, στον ίδιο χώρο, χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v