Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βαρβαρέσος: Το χρονοδιάγραμμα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

Σε περίπτωση πλήρους κάλυψής της αύξησης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται σε 1.966.012,80 ευρώ.

Βαρβαρέσος: Το χρονοδιάγραμμα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

Η «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία» ενημερώνει ότι από την 08.03.2019 έχει τεθεί στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στην από 08.03.2019 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο αναφορικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφάσισε η από 04.01.2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της.

Συγκεκριμένα, η εν λόγω Γενική Συνέλευση αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό 1.474.509,60 Ευρώ με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία τρεις (3) νέες κοινές ανώνυμες με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά κοινή ανώνυμη, με έκδοση 4.915.032 μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30 Ευρώ) και τιμή διάθεσης έκαστης τριάντα λεπτά του Ευρώ (0,30 Ευρώ) ήτοι στο άρτιο, με καταβολή μετρητών.

Κλάσματα νέων μετοχών δεν θα εκδοθούν. Ειδικότερα, αποφασίστηκε η έκδοση 4.915.032 νέων κοινών, ανώνυμων, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ έκαστη (εφεξής οι «Νέες Μετοχές») και τιμή διάθεσης 0,30 Ευρώ για κάθε μία Νέα Μετοχή, η οποία δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφισταμένων κοινών μετοχών της Εταιρίας κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος.

Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, σε περίπτωση πλήρους κάλυψής της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται σε 1.966.012,80 Ευρώ διηρημένο σε 6.553.376 μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 Ευρώ). Τα συνολικά έσοδα της αύξησης εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 1.474.509,60 Ευρώ.

Σε περίπτωση που η ανωτέρω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν καλυφθεί εξ ολοκλήρου θα ισχύσει η αύξηση μέχρι του ποσού της κάλυψης ακολουθούμενης της διαδικασίας που προβλέπει το άρθρο 28 του Νόμου 4548/2018.

Το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρίας. Για τη διαδικασία της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετικές ανακοινώσεις και δημοσιοποιήσεις στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

Οι μετοχές που θα εκδοθούν λόγω της Α.Μ.Κ. θα αποτελέσουν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Επιτήρησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω Νέων Μετοχών απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Χ.Α.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v