Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νίκας: Στις 30/5 η ΓΣ για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου

Ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €31.095.172,42 με μείωση της ονομαστικής αξίας κατά €0,26 ανά κοινή ονομαστική μετοχή, με σκοπό το συμψηφισμό αντίστοιχου ποσού για την απόσβεση ζημιών της εταιρείας, καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η ΓΣ της Νίκας

Νίκας: Στις 30/5 η ΓΣ για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Νίκας την 30η Μαΐου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στο 22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, στον Άγιο Στέφανο Αττικής.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων, εταιρικών και ενοποιημένων, οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ της εταιρικής χρήσης 2018 (01.01.2018-31.12.2018) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018. Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2018.

3. Εκλογή ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των ετήσιων, εταιρικών και ενοποιημένων, οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για την εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019) και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2018 σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

5. Παροχή αδείας κατ’ άρθρο 98 παρ.1 του Ν. 4548/2018 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.

6. Λήψη μέτρων: Ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €31.095.172,42 με μείωση της ονομαστικής αξίας κατά είκοσι έξι λεπτά του Ευρώ (€0,26) ανά κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή της Εταιρείας, με σκοπό το συμψηφισμό αντίστοιχου ποσού για την απόσβεση ζημιών της Εταιρείας.

7. Άλλα θέματα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v