Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νίκας: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά 31 εκατ. για απόσβεση ζημιών

Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατα 31,09 εκατ. ευρώ με σκοπό τον συμψηφισμό αντίστοιχου ποσού για την απόσβεση ζημιών της Νίκας ενέκρινε η γενική συνέλευση της εισηγμένης.

Νίκας: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά 31 εκατ. για απόσβεση ζημιών

Η «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» ανακοίνωσε ότι, στις 30 Μαΐου 2019, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο 22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, στον Άγιο Στέφανο Αττικής, η οποία συνεδρίασε με απαρτία 93,36% του μετοχικού κεφαλαίου και στην οποία παρέστησαν, αυτοπροσώπως και δι’ αντιπροσώπου, τρεις μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 111.655.731 μετοχές.

Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε ομόφωνα (με 111.655.731 έγκυρες ψήφους) τις ακόλουθες αποφάσεις για τα θέματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και κατά πλειοψηφία (με 111.652.631 έγκυρες ψήφους) την απόφαση για το θέμα 3:

1. Ενέκρινε τις Εταιρικές και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, της εταιρικής χρήσης 2018 (1.1.2018-31.12.2018), με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, όπως αυτές καταρτίστηκαν και δημοσιεύτηκαν σύμφωνα με το νόμο. Επίσης αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος για την χρήση του 2018.

2. Ενέκρινε τη συνολική διαχείριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018 και απήλλαξε τους Ορκωτούς Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2018.

3. Εξέλεξε για τον έλεγχο των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019) την ελεγκτική εταιρεία «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών», ΑΜ ΣΟΕΛ Ε120, η οποία και θα ορίσει τα φυσικά πρόσωπα που θα διενεργήσουν τον έλεγχο, με αμοιβή καθοριζόμενη βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας περί Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και των αποφάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

4. Ενέκρινε τις αμοιβές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2018 σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

5. Αποφάσισε την παροχή αδείας, κατ’ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ήτοι να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών εταιρειών της «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.».

6. Αποφάσισε ότι απαιτείται η λήψη μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 119 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, οπότε και ενέκρινε την ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €31.095.172,42 με μείωση της ονομαστικής αξίας κατά είκοσι έξι λεπτά του Ευρώ (€0,26) ανά κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή της Εταιρείας από €0,30 ανά μετοχή σε €0,04 ανά μετοχή, με σκοπό το συμψηφισμό  αντίστοιχου ποσού για την απόσβεση ζημιών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4548/2018.

Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται πλέον στο ποσό των €4.783.872,68 και θα διαιρείται σε 119.596.817 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,04 η κάθε μία. Αντίστοιχα ενέκρινε τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

7. Ενέκρινε τη διάθεση κεφαλαίων της οικονομικής χρήσης 2018 που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v