Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της Σελόντα

Τη μη διανομή μερίσματος, αποφάσισαν, μεταξύ άλλων, οι μέτοχοι της Σελόντα. Πιέσεις δέχθηκε ο κλάδος των ιχθυοκαλλιεργειών το 2018 λόγω και της αυξημένης προσφοράς προϊόντων από τις τουρκικές επιχειρήσεις.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της Σελόντα

Πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Σελόντα, όπου εκπροσωπήθηκε το 81,42% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα μετόχων ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Αθανάσιος Σκορδάς απέδωσε την υποχώρηση των οικονομικών μεγεθών κατά το 2018 σε πολλούς παράγοντες που επηρέασαν όλο τον κλάδο . «Θα σταθώ στην σημαντική πίεση που προκαλεί η αυξημένη προσφορά ιχθύων από τις τουρκικές επιχειρήσεις σε τιμές ιδιαίτερα χαμηλές λόγω και της συνεχούς διολίσθησης του τουρκικού νομίσματος», ανέφερε ο κ. Σκορδάς. 

«Όμως δεν πρέπει να σταθούμε μόνο στο προφανές.  Τα προβλήματα ρευστότητας και η αδυναμία χρηματοδοτικής υποστήριξης σε ένα ευρύ πρόγραμμα επενδύσεων περιορίζουν την μείωση του κόστους παραγωγής, η οποία θα ενίσχυε την ανταγωνιστικότητά μας. Η εμμονή της ΕΕ να θέτει -ορθώς- προϋποθέσεις παραγωγής στις επιχειρήσεις εντός ΕΕ αλλά να αδυνατεί ή και να αδιαφορεί στο τι συμβαίνει στους παραγωγούς τρίτων χωρών, καθιστά επιτακτική την ανάγκη να επανεξετασθούν όλες οι σχετικές τελωνειακές συμφωνίες με τρίτες χώρες. Ιδιαίτερα η συμφωνία με την Τουρκία, η οποία μπορεί να είχε κάποιο νόημα όταν προ 20ετίας ετέθη το θέμα της ένταξης της γείτονος χώρας στην ΕΕ αλλά σήμερα που η προοπτική αυτή έχει ουσιαστικά και τυπικά αναιρεθεί, είναι απαραίτητο η νέα κυβέρνηση που θα προκύψει από τις προσεχείς εκλογές να ενεργοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Η νέα κυβέρνηση, είναι επίσης απαραίτητο, να αντιληφθεί άμεσα την ανάγκη ταχείας επίλυσης μιας σειράς κλαδικών θεμάτων -ενδεικτικά αναφέρω: τα ΠΔ για τις ΠΟΑΥ, την χαμηλή, κάτω του 5%, απορροφητικότητα του τομεακού ΕΣΠΑ, την παντελή απουσία προπαρασκευής για την προγραμματική περίοδο 2021-27 κλπ- ώστε οι ιχθυοκαλλιέργειες να μπορέσουν να συμβάλλουν, έτσι όπως μπορούν, στην αύξηση του ΑΕΠ, στην αύξηση των θέσεων εργασίας, στην ενδυνάμωση του ‘brand’ Ελλάδα μέσω της εξαγωγικής τους δραστηριότητας και τόσα ακόμη. Φυσικά, σημαντικό ρόλο στην ανάταξη του κλάδου προσβλέπουμε να έχει η επικείμενη ολοκλήρωση της συμφωνίας εξαγοράς των δυο μεγάλων εταιρειών. Επ’ αυτού, τελούμε εν αναμονή σχετικών ανακοινώσεων για την ικανοποίηση των προϋποθέσεων που έχει θέσει η DG Comp και θα σας ενημερώσουμε», πρόσθεσε.

 Η γενική συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και του Ομίλου, ενώ ομόφωνα αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2018.

Επίσης, η γενική συνέλευση ενέκρινε την απαλλαγή των προσώπων που διετέλεσαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών της Εταιρείας από ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της λήξασας εταιρικής χρήσης 2018 και εξέλξε την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton» όπως αναλάβει τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου της για τη χρήση του έτους 2019.

Επιπροσθέτως εγκρίθηκαν ομόφωνα οι ετήσιες μικτές αμοιβές και η διατήρηση της Επιτροπής Ελέγχου στην υφιστάμενη σύνθεση. Επίσης ομόφωνα εγκρίθηκαν η από 28.12.2018 σύμβαση ενεχύρασης κατάθεσης μεταξύ της εταιρείας και της Τράπεζας Πειραιώς αναφορικά μεταξύ άλλων και με το από 20.12.2017 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Αναγνώρισης και Διακανονισμού Χρέους μεταξύ της ανωτέρω τράπεζας και της θυγατρικής εταιρείας με διακριτικό τίτλο «Σπάρφις Α.Ε.», β) την από 28.12.2018 σύμβαση σύστασης ενεχύρου επί ασφαλιστήριων συμβολαίων μεταξύ της Εταιρείας και της Τράπεζας Πειραιώς  αναφορικά μεταξύ άλλων και με το από 20.12.2017 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Αναγνώρισης και Διακανονισμού Χρέους μεταξύ της ανωτέρω τράπεζας και της θυγατρικής εταιρείας με διακριτικό τίτλο «Σπάρφις Α.Ε.», γ) την από 01.02.2019 σύμβαση ορισμένου χρόνου μεταξύ του του Διευθύνοντος Συμβούλου και της Εταιρείας αναφορικά με τα καθήκοντα και τις αποδοχές του.  Τέλος, οι παρόντες μέτοχοι ομόφωνα εξουσιοδότησαν το διοικητικό συμβούλιο να επιδιώξει εξωδικαστικό συμβιβασμό με το στέλεχος της εταιρείας κ. Χριστοδουλάτο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v