Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ακρίτας: Στις 30 Αυγούστου η Γενική Συνέλευση

Οι μέτοχοι καλούνται να εγκρίνουν, μεταξύ άλλων, την εκλογή νέων μελών του ΔΣ

Ακρίτας: Στις 30 Αυγούστου η Γενική Συνέλευση

Την υιοθέτηση μέτρων για την αντιμετώπιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης της εταιρείας, δεδομένου ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της είναι κατώτερο από το μισό του κεφαλαίου, καλούνται να συζητήσουν οι μέτοχοι της Ακρίτας, στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Αυγούστου.

Σύμφωνα με την σχετική πρόσκληση της Ακρίτας, οι μέτοχοι καλούνται να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:  

  1. Υποβολή προς έγκριση των Ατομικών ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας καθώς και των Ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρικής χρήσεως 2018, των Αποτελεσμάτων Χρήσης 2018 και ανάγνωση των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της περιόδου 1.1.2018 - 31.12.2018.
  2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την περίοδο 1.1.2018-31.12.2018
  3. Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018.
  4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτού για τη χρήση 1.1.2019-31.12.2019.
  5. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2018.
  6. Έγκριση της εκλογής νέων μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
  7. Τροποποίηση του Καταστατικού προκειμένου να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του ν. 4548/2018.
  8. Χορήγηση αδείας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1, του ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως, καθώς και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Eταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς.
  9. Υιοθέτηση μέτρων για την αντιμετώπιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης της εταιρείας δεδομένου ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας είναι κατώτερο από το μισό του κεφαλαίου.
  10. Διάφορες ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v