Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MLS: Ολοκληρώθηκε η περίοδος κάλυψης εταιρικού ομολόγου

Διατέθηκαν Ομολογίες συνολικού ποσού ύψους 6.700.000 Ευρώ με τη διάθεση 6.700 κοινών ονομαστικών άυλων Ομολογιών, ονομαστικής αξίας 1.000 Ευρώ η κάθε μία.

MLS: Ολοκληρώθηκε η περίοδος κάλυψης εταιρικού ομολόγου

Η MLS γνωστοποίησε ότι στις 24.07.2019 ολοκληρώθηκε η Περίοδος Κάλυψης Εταιρικού Ομολόγου με Ιδιωτική Τοποθέτηση και διατέθηκαν Ομολογίες συνολικού ποσού ύψους  6.700.000 Ευρώ με τη διάθεση 6.700 κοινών ονομαστικών άυλων Ομολογιών, ονομαστικής αξίας 1.000 Ευρώ η κάθε μία, σύμφωνα με την από 30.05.2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την ισχύουσα νομοθεσία. Η διάρκεια του Εταιρικού Ομολόγου είναι πέντε έτη.

Το Εταιρικό Ομόλογο έχει ετήσιο σταθερό επιτόκιο ανερχόμενο σε ποσοστό 4,30% και περίοδο εκτοκισμού κάθε τρείς μήνες. Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών ήταν το 100% της ονομαστικής αξίας, ήτοι 1.000 Ευρώ η κάθε μία. Οι Ομολογίες της Εταιρείας δεν είναι μετατρέψιμες σε μετοχές της Εταιρείας.

Σύμφωνα με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ορίστηκε η 25.07.2019 ως η ημερομηνία έκδοσης των νέων 6.700 κοινών ονομαστικών άυλων Εταιρικών Ομολογιών, ονομαστικής αξίας 1.000 Ευρώ η κάθε μία.

Η απόδοση των Ομολογιών στους δικαιούχους θα γίνει με ενημέρωση του Λογαριασμού Αξιών που διαθέτουν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.

Οι Ομολογίες θα ενταχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Ομολογιών της Εναλλακτικής Αγοράς του Χ.Α., η οποία λειτουργεί με τη μορφή Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4514/2018 και τους Κανόνες Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς του Χ.Α.. Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στην Κατηγορία Ομολογιών της Εναλλακτικής Αγοράς του Χ.Α. θα γίνει μετά την έγκριση της ένταξης προς διαπραγμάτευση των ως άνω Ομολογιών από το αρμόδιο όργανο του Χ.Α. και θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.

Σύμβουλος Έκδοσης και Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων είναι η «ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ». Για τυχόν διευκρινίσεις ή πληροφορίες οι κ.κ. Ομολογιούχοι/Επενδυτές θα μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλ. 2310 – 929090 (κ. Γ. Ταχταλίδης). Θεσσαλονίκη, 25 Ιουλίου 2019.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v