ΟΤΕ: Εκτακτη ΓΣ για ακύρωση ιδίων μετοχών

Νέο πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών αλλά και την ακύρωση 9.764.743 μετοχών καλούνται να εγκρίνουν οι μέτοχοι του Οργανισμού στις 20 Φεβρουαρίου.

ΟΤΕ: Εκτακτη ΓΣ για ακύρωση ιδίων μετοχών

Σε έκτακτη Γενική Γενική Συνέλευση την 20ή Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 καλεί τους μετόχους του ο ΟΤΕ.

Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στο Διοικητικό Μέγαρο της Εταιρείας, Λ. Κηφισίας 99, Μαρούσι, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018.

2. Ακύρωση του συνόλου των εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων σαράντα τριών (9.764.743) ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των είκοσι επτά εκατομμυρίων, εξακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων, διακοσίων είκοσι δύο ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών (€27.634.222,69), σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας.

3. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η επαναληπτική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης θα συνέλθει την 4η Μαρτίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 στον ίδιο χώρο, χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης (εφεξής η «Επαναληπτική Γενική Συνέλευση»).

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v