Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στις 24 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση του ΟΤΕ

Την εκλογή νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η ΓΣ.

Στις 24 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση του ΟΤΕ

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει ο ΟΤΕ την 24ή Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, από τα γραφεία του Ομίλου ΟΤΕ στο Δήμο Κηφισιάς, επί της οδού Ερύμανθου αρ. 15, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Α. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της ΟΤΕ Α.Ε. σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσης 2019 (1/1/2019-31/12/2019) με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση διάθεσης κερδών.

2. Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου OTE για το έτος 2019.

3. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2019 (1/1/2019-31/12/2019) και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2019 (1/1/2019-31/12/2019), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περίπτωση (γ) του Ν.4548/2018.

4. Διορισμός Ελεγκτικής Εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της ΟΤΕ Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της χρήσης 2020 (1/1/2020-31/12/2020).

5. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ Α.Ε. σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.

6. Οριστικός καθορισμός αποζημιώσεων και εξόδων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του κατά τη χρήση 2019 (1/1/2019-31/12/2019). Έγκριση μεταβλητών αμοιβών των 2 εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 (1/1/2019- 31/12/2019). Καθορισμός αποζημιώσεων και εξόδων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του κατά τη χρήση 2020 και προέγκριση καταβολής αυτών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2021 και θα προβεί στον οριστικό καθορισμό τους.

7. Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019.

8. Χορήγηση ειδικής άδειας, σύμφωνα με τα άρθρα 97 παρ.3, 99 παρ. 1,2 και 100 παρ.2 του Ν.4548/2018, για τη συνέχιση, κατά την περίοδο από 31/12/2020 έως 31/12/2021, της ασφαλιστικής κάλυψης της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της ΟΤΕ Α.Ε. και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους.

9. Δημοσιοποίηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 1 περ. β του Ν.4548/2018, τυχόν περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και συμβάσεων χρήσης 2019 που εμπίπτουν στο άρθρο 99 του Ν. 4548/2018 (συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη).

10. Έγκριση της προσαρμογής του Καταστατικού της Εταιρείας στις διατάξεις του Ν. 4548/2018 («Αναμόρφωση του Δικαίου των Α.Ε.») με τροποποίηση των άρθρων 2, 3, 6, 8-12, 14, 16-18, 20, 21, 23, 24, 27, 29, 31 και 32 αυτού.

11. Εκλογή νέου Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3016/2002 όπως ισχύει, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.

12. Εκλογή Ανεξάρτητου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

13. Ανακοίνωση της εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών.

14. Διάφορες ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v