Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλαστικά Κρήτης: Στο €0,3470/μετοχή το τελικό καθαρό μέρισμα

Ημερομηνία έναρξης πληρωμής μερίσματος ορίζεται η 10η Ιουλίου 2020.

Πλαστικά Κρήτης: Στο €0,3470/μετοχή το τελικό καθαρό μέρισμα

Η ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. σε συνέχεια της από 17.06.2020 σχετικής ανακοίνωσης, ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 16η Ιουνίου 2020, αποφάσισε μεταξύ άλλων, τη διανομή μερίσματος ανερχόμενο στο ποσό των 0,3652 ευρώ ανά μετοχή.

Το ποσό του μερίσματος που θα καταβληθεί τελικώς διαμορφώνεται στο μικτό ποσό των 0,3653562618 ευρώ ανά μετοχή, προσαυξημένο με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 11.710 ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία στις 3 Ιουλίου 2020 (ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος).

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, το προς διανομή μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις).

Συνεπεία αυτού, το καθαρό προς είσπραξη ποσό από τους μετόχους θα ανέλθει στο ποσό των 0,3470884487 ευρώ ανά μετοχή. Από την 3η Ιουλίου 2020 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς δικαίωμα στο ως άνω μέρισμα.

Δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την 6η Ιουλίου 2020 (record date).

Ημερομηνία έναρξης πληρωμής μερίσματος ορίζεται η 10η Ιουλίου 2020.

Η καταβολή του θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στη σχετική από 17.06.2020 ανακοίνωση της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v