Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Inform Λύκος: Τη διανομή μικτού μερίσματος €0,04/μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

Η αποκοπή του δικαιώματος στη λήψη του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 20/07/2020. Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος ορίστηκε η 27/07/2020.

Inform Λύκος: Τη διανομή μικτού μερίσματος €0,04/μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Inform Λύκος που πραγματοποιήθηκε την 09 Ιουλίου 2020, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύθηκαν έξι (6) μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσώπησαν 16.526.919 μετοχές επί συνόλου 20.578.374, ήτοι παρέστη το 80,312% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και λήφθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019 καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019 καθώς και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 16.526.919 μετοχών που αναλογούν στο 80,312% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.

Θέμα 2ο: Έγκριση διανομής (διάθεσης) κερδών και χορήγησης αμοιβών από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019. Παροχή στο Διοικητικό Συμβούλιο των απαιτούμενων εξουσιοδοτήσεων.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα

(α) την προταθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο διανομή (διάθεση) κερδών της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019 και παρέσχε στο Διοικητικό Συμβούλιο τις απαιτούμενες για την καταβολή του μερίσματος εξουσιοδοτήσεις.

Συγκεκριμένα αποφασίστηκε η καταβολή μερίσματος ποσού € 823.134,96 ήτοι € 0,04 ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου (€ 0,038 καθαρό ανά μετοχή μέρισμα). Δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 21/07/2020 (ημ/νία προσδιορισμού-record date). Η αποκοπή του δικαιώματος στη λήψη του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 20/07/2020. Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος ορίστηκε η 27/07/2020 και

(β) την από τα κέρδη χορήγηση αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ποσού € 470.869,30 (προ παρακράτησης φόρου).

Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 16.526.919 μετοχών που αναλογούν στο 80,312% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.

Θέμα 3ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα με φανερή ψηφοφορία τη συνολική διαχείριση της εταιρείας για τη χρήση 2019 καθώς και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την ίδια χρήση.

Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 16.526.919 μετοχών που αναλογούν στο 80,312% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.

Θέμα 4ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019 και προέγκριση καταβολής αμοιβών για την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις καταβληθείσες στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβές για τη χρήση 2019 καθώς και την προκαταβολή των καταβληθεισών και καταβληθεισομένων αμοιβών για τη χρήση 2020.

Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 16.526.919 μετοχών που αναλογούν στο 80,312% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.

Θέμα 5ο: Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) για την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα την ανώνυμη ελεγκτική εταιρεία GRANT THORNTON Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127 για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020, της επισκόπησης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 01.01.2020 έως 30.06.2020, καθώς επίσης και του ελέγχου της φορολογικής συμμόρφωσης της εταιρείας και της χορήγησης της «Ειδικής Έκθεσης Ελέγχου Φορολογικής Συμμόρφωσης» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65α του Ν. 4174/2014 για τη χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020. Η αμοιβή της ανέρχεται στο ποσό των € 21.000,00 για τον τακτικό έλεγχο και στο ποσό των € 7.000,00 για τον φορολογικό έλεγχο.

Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 16.526.919 μετοχών που αναλογούν στο 80,312% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.

Θέμα 6ο: Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την υποβληθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο πολιτική αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110 - 111 του Ν. 4548/2018.

Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 16.526.919 μετοχών που αναλογούν στο 80,312% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.

Θέμα 7ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την υποβληθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο έκθεση επί των καταβληθεισών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποδοχών κατά την εταιρική χρήση 2019.

Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 16.526.919 μετοχών που αναλογούν στο 80,312% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.

Θέμα 8ο: Τροποποίηση του άρθρου 4 (διάρκεια) του καταστατικού της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού που αναφέρεται στη διάρκεια της εταιρείας η οποία καθίσταται αορίστου χρόνου.

Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 16.526.919 μετοχών που αναλογούν στο 80,312% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.

Θέμα 9ο: Τροποποίηση του άρθρου 7 παρ. 2 (θητεία Διοικητικού Συμβουλίου) του καταστατικού της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 7 παρ. 2 του καταστατικού που αναφέρεται στη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία καθίσταται πενταετής.

Ειδικότερα, δόθηκαν έγκυρες ψήφοι για το σύνολο των παρισταμένων 16.526.919 μετοχών που αναλογούν στο 80,312% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όλες τάχθηκαν υπέρ της παρούσας απόφασης, ενώ ουδείς καταψήφισε ή απείχε.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v