Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πρόγραμμα επιχορήγησης για συμμετοχή εταιρειών σε clusters

Αναμένεται η προκήρυξη της β' φάσης του προγράμματος «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας». Έως και 2,1 εκατ. ευρώ το ύψος της ενίσχυσης για όσους ενταχθούν στα clusters. Ποιες επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Οι όροι του προγράμματος.

Πρόγραμμα επιχορήγησης για συμμετοχή εταιρειών σε clusters

Τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων που θα επιλέξουν να συνεργαστούν με ομοειδούς αντικειμένου οντότητες, ερευνητικά κέντρα και φορείς καινοτομίας, προβλέπει η δεύτερη φάση του προγράμματος «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας», που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Όπως προβλέπει η προκήρυξη, η μέγιστη δυνατή επιδότηση μπορεί να ανέλθει έως και τα 2,1 εκατ. ευρώ, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να ενταχθούν σε ένα από τα clusters που θα δημιουργηθούν από τη χρηματοδότηση της πρώτης πρόσκλησης του προγράμματος.

Στην πρώτη πρόσκληση προς τους φορείς-αρωγούς της δράσης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας», υποβλήθηκαν 58 προτάσεις σε όλους τους θεματικούς τομείς της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης σε εθνικό επίπεδο (national RIS3) και αυτή την περίοδο, γίνεται η αξιολόγηση των προτάσεων, ώστε να χρηματοδοτηθούν και να συσταθούν.

Στο πλαίσιο της δεύτερης πρόσκλησης, θα κληθούν να υποβάλουν προτάσεις ως δυνητικοί δικαιούχοι υφιστάμενες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης, οι οποίες προτίθενται να υλοποιήσουν, μεμονωμένα ή σε συνεργατικά σχήματα, επιχειρηματικά σχέδια καινοτομίας υποστηριζόμενα από έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη.

Στις προτάσεις θα αναλύονται οι ενέργειες που θα υλοποιήσει η κάθε επιχείρηση για την ανάπτυξή της, με έμφαση στη διάσταση της καινοτομίας, καθώς και για την ανάπτυξη συνεργασιών Έρευνας και Τεχνολογίας με άλλες επιχειρήσεις, στο πλαίσιο του επιχειρηματικού σχεδίου ενός εγκεκριμένου συνεργατικού σχηματισμού καινοτομίας.

Οι στόχοι

Στόχος των επιμέρους επιχειρηματικών σχεδίων των επιχειρήσεων θα είναι η ανάπτυξη σημαντικής δυναμικής στην παραγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων ή και υπηρεσιών, η υλοποίηση στρατηγικών διείσδυσής τους σε αγορές-στόχους, η αύξηση των θέσεων εργασίας, η προσέλκυση επενδύσεων, καθώς και η δημιουργία νέας γνώσης και τεχνογνωσίας μέσω των ενεργειών που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του κάθε συνεργατικού σχηματισμού καινοτομίας.

Στα υποβαλλόμενα επιχειρηματικά σχέδια, οι επιχειρήσεις θα τεκμηριώνουν τη συνάφεια και τη συμβολή τους στο επιχειρηματικό σχέδιο του προκριθέντος φορέα-αρωγού, του συνεργατικού σχηματισμού καινοτομίας όπου συμμετέχουν ή θα συμμετάσχουν ως μέλη. Στην πρότασή τους θα αναλύονται οι ερευνητικές και τεχνολογικές ενέργειες που θα υλοποιήσουν με προτεραιότητα την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια.

Το ύψος της ενίσχυσης

Κατά τη δεύτερη πρόσκληση, θα χρηματοδοτηθούν με αυξημένο ποσοστό ενίσχυσης και συνεργατικά έργα μεταξύ των επιχειρήσεων-μελών ή εν δυνάμει μελών του εκάστοτε συνεργατικού σχηματισμού καινοτομίας. Τα συνεργατικά έργα θα συμβάλουν στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων του συνεργατικού σχηματισμού καινοτομίας και θα αποτελούν μέρος της στρατηγικής, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου επιχειρηματικού σχεδίου του εκάστοτε σχηματισμού που συμμετέχουν ως μέλη.

Σε κάθε συνεργατικό έργο θα συμμετέχουν κατ’ ελάχιστον τρεις ανεξάρτητες επιχειρήσεις, τόσο μεταξύ τους όσο και ως προς τον φορέα-αρωγό (σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύσταση της Ε.Ε. 2003/361/Ε.Κ.), ενώ καμία μεμονωμένη επιχείρηση δεν θα καλύπτει άνω του 70% των επιλέξιμων δαπανών.

Στις υποβαλλόμενες προτάσεις  μπορούν να συμπεριλαμβάνονται ως υπεργολάβοι, όπου κριθεί σκόπιμο, επιχειρήσεις-μέλη ή εν δυνάμει μέλη του εκάστοτε συνεργατικού σχηματισμού καινοτομίας, καθώς και ερευνητικοί - ακαδημαϊκοί φορείς, εξαιρουμένου του φορέα-αρωγού.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης των έργων με δυνατότητα εξάμηνης παράτασης. Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή) κάθε συνεργατικού σχηματισμού καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένου και του προϋπολογισμού του φορέα-αρωγού, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 700.000 ευρώ στον θεματικό τομέα της αγροδιατροφής και τα 3 εκατ. ευρώ στους υπόλοιπους θεματικούς τομείς.

Συγκεκριμένα:

1. Αγροδιατροφή: για κάθε επιχείρηση-μέλος του συνεργατικού σχηματισμού καινοτομίας ο προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή) των έργων δεν μπορεί να υπολείπεται των 20.000 ευρώ.

2. Υπόλοιποι θεματικοί τομείς: για κάθε επιχείρηση-μέλος του συνεργατικού σχηματισμού καινοτομίας ο προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή) των έργων δεν μπορεί να υπολείπεται των 50.000 ευρώ.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι

Οι επιχειρήσεις δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας» οφείλουν:

- Να έχουν συσταθεί νομίμως και να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα: ΑE, ΕΠΕ, Ομόρρυθμη ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία, ΙΚΕ, ΚοινΣΕπ. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι ατομικές επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα δεν δύνανται να είναι δικαιούχοι στη δεύτερη πρόσκληση.

- Κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης να λειτουργούν νόμιμα (με έδρα ή υποκατάστημα) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.E. και να διαθέτουν ΑΦΜ ή VAT.

- Να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Κανονισμού Ε.Ε. 651/2014.

- Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εκτέλεση προηγούμενης απόφασης ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθείσες κρατικές ενισχύσεις.

- Να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης.

- Να δεσμευτούν εγγράφως ότι τα επενδυτικά σχέδιά τους δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, ούτε θα υποβληθούν, εφόσον το παρόν εγκριθεί προς χρηματοδότηση.

Οι επιλέξιμες δαπάνες

Επιλέξιμες δαπάνες των επιχειρήσεων-μελών των συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας που μπορούν να χρηματοδοτηθούν είναι οι εξής:

1. Ενισχύσεις καινοτομίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (άρθρο 28, Ε.Κ. 651/2014):

α) Δαπάνες για την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού.

β) Δαπάνες για την απόσπαση από οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, το οποίο απασχολείται σε δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε νέες θέσεις, που έχουν δημιουργηθεί προς τον σκοπό αυτό στη δικαιούχο επιχείρηση και δεν αντικαθιστά άλλο προσωπικό.

γ) Δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας.

2. Έρευνα και ανάπτυξη πρωτοτύπου προϊόντος/μελέτη σκοπιμότητας (άρθρο 25 ΓΑΚ 651/2014):

α) Δαπάνες προσωπικού, μόνιμου ή επί συμβάσει: ερευνητές, τεχνικοί και λοιπό υποστηρικτικό προσωπικό στον βαθμό που απασχολείται στο έργο.

β) Δαπάνες για πάγιο εξοπλισμό:

- Δαπάνες οργάνων/εξοπλισμού, στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται στο έργο.

- Δαπάνες για κτήρια, στον βαθμό και για όσον χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο. Όσον αφορά τα κτήρια, επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης που αντιστοιχούν στη διάρκεια του έργου.

γ) Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο.

δ) Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων, που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου. Στην κατηγορία αυτή προβλέπεται σταθερό ποσοστό απλοποιημένου κόστους ύψους 25% επί του συνόλου των επιλέξιμων άμεσων δαπανών, εξαιρουμένων των επιλέξιμων άμεσων δαπανών για υπεργολαβική ανάθεση (Καν. 1303/2013, άρθρο 68, παρ. 1, περίπτωση α’, ΥΑΕΚΕΔ άρθρο 23 και 25.Α.1.β), χωρίς προσκόμιση των αντίστοιχων παραστατικών. Επισημαίνεται ότι φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου ως υπεργολάβοι (συμβάσεις παροχής υπηρεσιών), δεν θεωρούνται προσωπικό του δικαιούχου (άρθρο 12, παρ. 5 της ΥΑΕΚΕΔ).

ε) Μελέτες σκοπιμότητας.

3. Ενισχύσεις για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία (άρθρο 29, Ε.Κ. 651/2014):

α) Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν η ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων.

4. Ενισχύσεις/δαπάνες για συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε εμπορικές εκθέσεις (άρθρο 19, Ε.Κ. 651/2014):

α) δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v