Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Alpha Αστικά Ακίνητα: Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο

Συγκροτήθηκε σε σώμα υπό την Προεδρία του κ. Γ. Κ. Σπηλιόπουλου.

Alpha Αστικά Ακίνητα: Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο

Την 25.8.2020 εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Αστικά Ακίνητα νέο Διοικητικό Συμβούλιο, λόγω λήξης της θητείας του.

Έτσι η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την συγκρότησή του σε σώμα, υπό την Προεδρία του κ. Γ. Κ. Σπηλιόπουλου είναι η ακόλουθη:

Γεώργιος Σπηλιόπουλος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Γεώργιος Ποιμενίδης του Ευαγγέλου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

Νικόλαος Χρυσανθόπουλος του Ροδόλφου –Απόστολου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Μαριάννα Αντωνίου του Δημητρίου , Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Αθανάσιος Συρράκος του Κωνσταντίνου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Αλέξανδρος Χουσάκος του Αναστασίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Γεώργιος Κόντος του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος

Σαράντης – Ευάγγελος Λώλος του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος .

Η Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, ως ισχύει, με την απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 25.8.2020. ορίστηκε ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία απαρτίζεται συνολικά από τρία μέλη (3) Μέλη του, και ειδικότερα από δύο (2) Μη Εκτελεστικά Ανεξάρτητα Μέλη και ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος, με τριετή θητεία που παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι της λήψη της σχετικής απόφασης.

Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου μετά την συγκρότηση σε σώμα ορίζεται ως εξής:

Γεώργιος Ν. Κόντος, Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος, Πρόεδρος ΕΕ

Σαράντης - Ευάγγελος Γ. Λώλος, Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος, Μέλος ΕΕ

Αλέξανδρος Α. Χουσάκος Μη Εκτελεστικό Μέλος – Μέλος ΕΕ.

Λαμβάνοντας υπόψη τα βιογραφικά σημειώματα των ανωτέρω μελών επισημαίνεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν αποδεδειγμένα, εν συνόλω, πλήρως επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και πληρούν και καλύπτουν όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν.4449/24.1.2017ως ισχύει. Εκ των ανωτέρω Μη Εκτελεστικών Ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον ένα διαθέτει την απαιτούμενη από τον νόμο επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v