Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Mermeren: Διανέμει μέρισμα €1,71/μετοχή

Δικαιούχοι μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι ΕΛ.ΠΙΣ. που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020 (record date)

Mermeren: Διανέμει μέρισμα €1,71/μετοχή

Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020 στις εγκαταστάσεις της Mermeren Kombinat AD Prilep έλαβε χώρα η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Οι μέτοχοι που είτε μετείχαν είτε αντιπροσωπεύτηκαν ήταν τέσσερεις  και αντιπροσώπευαν το 89,37% των συνολικών μετοχών τής Εταιρείας. Όλες οι αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα.

Σύμφωνα με τα θέματα τής ημερήσιας διάταξης, αποφασίσθηκε η διανομή μερίσματος από κέρδη εις νέον συσσωρευθέντα μέχρι την 31/12/2019, ποσού € 1,71 ανά μετοχή (μεικτό) (1 Eυρώ = 61,695 Δηνάρια).

Ημερομηνία έναρξης για την καταβολή μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας είναι η 2α Νοεμβρίου 2020.

Δικαιούχοι μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι ΕΛ.ΠΙΣ. που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020 (record date). Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των ΕΛ.ΠΙΣ. στο Χ.Α. με δικαίωμα μερίσματος (cum dividend date) θα είναι η 27η Οκτωβρίου 2020 και πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης των ΕΛ.ΠΙΣ. χωρίς δικαίωμα μερίσματος (ημέρα αποκοπής / ex-dividend date) θα είναι η 29η Οκτωβρίου 2020.

Με νεότερη ανακοίνωση προς τους κατόχους ΕΛ.ΠΙΣ. η Τράπεζα Πειραιώς (ως εκδότης των ΕΛ.ΠΙΣ.) θα ενημερώσει για το ακριβές ποσό μερίσματος (μεικτό και καθαρό) που τους αναλογεί, καθώς και για τον ακριβή χρόνο και τρόπο καταβολής του μερίσματος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v